Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet [2017/2063(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0317)


7.2. Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 12.9.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0318)


7.3. Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (2017/2833(RSO))

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

ANTAL LEDAMÖTER I SÄRSKILDA UTSKOTTET FÖR TERRORISMFRÅGOR

Förklarades godkänt (bilaga 2 i protokollet av den 12.9.2017)


7.4. Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0319)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.5. Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0320)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.6. Genomförande av medlingsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet) [2016/2066(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franchising inom detaljhandeln (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om franchising inom detaljhandeln [2016/2244(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Dennis de Jong (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0322)


7.8. En rymdstrategi för Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en rymdstrategi för Europa [2016/2325(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)323)


7.9. Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande [2016/2142(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)324)


7.10. Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)325)


7.11. Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)326)


7.12. Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)327)


7.13. Valfångst i Norge (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi.för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debatten hade ägt rum den 7 juli 2017 (punkt 7 i protokollet av den 6.7.2017).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 12 september 2017 (punkt 2 i protokollet av den 12.9.2017).

Resolutionsförslag B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)328)


7.14. EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)329)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Steven Woolfe om punkt 4.


7.15. Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (omröstning)

Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna [2016/2301(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)330)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy