Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák och Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Momchil Nekov

Betänkande Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Diane Dodds

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Valfångst i Norge (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James och Jiří Pospíšil

Betänkande Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds och Eleonora Forenza

Betänkande Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias och Seán Kelly.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy