Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2029(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0264/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0264/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 12
CRE 12/09/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0344

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ [2017/2029(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Ο Bodil Valero παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler και Tonino Picula.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux και Sergio Gaetano Cofferati.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Arne Lietz, Kateřina Konečná, Ελευθέριος Συναδινός, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas και Bodil Valero.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου