Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

13. Положението в Северна Корея (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Северна Корея (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: David McAllister, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Nirj Deva, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala и Neena Gill, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios и Csaba Sógor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност