Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

13. Sytuacja w Korei Północnej (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Korei Północnej (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala i Neena Gill, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios i Csaba Sógor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nirja Devę.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności