Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

13. Situationen i Nordkorea (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nordkorea (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala och Neena Gill, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios och Csaba Sógor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nirj Deva.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy