Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

14. Развитие на събитията в областта на миграцията (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Развитие на събитията в областта на миграцията (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Ангел Джамбазки, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Емил Радев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai и Konstantinos Papadakis.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност