Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg

14. Hiljutised muutused rände vallas (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hiljutised muutused rände vallas (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri ja Patrizia Toia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika