Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

14. Rozwój sytuacji w kwestii migracji (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Rozwój sytuacji w kwestii migracji (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności