Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

14. Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cécile Kashetu Kyenge; Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai och Konstantinos Papadakis.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy