Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

16. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията PECH да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) е била съобщена на 11 септември 2017 г. (точка 13 от протокола от 11.9.2017 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от утре 13 септември 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност