Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg

16. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter herinnert eraan dat de aanbeveling van de Commissie PECH om geen bezwaar te maken tegen de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 12 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verdeling van de middelen onder direct beheer over de doelstellingen van het geïntegreerd maritiem beleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) op 11 september 2017 werd bekendgemaakt (punt 13 van de notulen van 11.9.2017).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van morgen 13 september 2017

Juridische mededeling - Privacybeleid