Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg

16. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčanie výboru PECH nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 12. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov v rámci priameho hospodárenia medzi ciele integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) bolo oznámené 11. septembra 2017 (bod 13 zápisnice zo dňa 11.9.2017).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo zajtrajšej schôdze, t. j. z 13. septembra 2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia