Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

16. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om rekommendationen från PECH-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017). Rekommendationen tillkännagavs den 11 september 2017 (punkt 13 i protokollet av den 11.9.2017).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den 13 september 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy