Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

17. Σχέση ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σχέση ΕΕ-Τουρκίας (2017/2840(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Ελένη Θεοχάρους, Marietje Schaake, Νεοκλής Συλικιώτης, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Γεώργιος Επιτήδειος, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Κώστας Χρυσόγονος, Janusz Korwin-Mikke, Μιλτιάδης Κύρκος, Arne Gericke, Σοφία Σακοράφα, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου