Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

17. Stosunki Turcja-UE (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki Turcja-UE (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker i Costas Mavrides.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności