Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

18. Положението във Венесуела (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказа се Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák и Eduard Kukan.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност