Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2027(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0268/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0268/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 19
CRE 12/09/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.15
CRE 13/09/2017 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0345

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

19. Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της EE με τη Λατινική Αμερική [2017/2027(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javi López (A8-0268/2017)

O Javi López παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Beatriz Becerra Basterrechea και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Javi López.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου