Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Китолов в Норвегия (внесени предложения за резолюция)
 3.Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (разискване)
 4.Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (разискване)
 5.Скандалът с фипронил: начини за подобряване на Системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (разискване)
 6.Изявление на председателството
 7.Време за гласуване
  
7.1.Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  
7.4.Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Изпълнение на Директивата за медиацията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Космическа стратегия за Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари ***I (гласуване)
  
7.11.Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (гласуване)
  
7.12.Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (гласуване)
  
7.13.Китолов в Норвегия (гласуване)
  
7.14.Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)
  
7.15.Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2018 година (разискване)
 12.Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 13.Положението в Северна Корея (разискване)
 14.Развитие на събитията в областта на миграцията (разискване)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 16.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 17.Отношенията между Турция и ЕС (разискване)
 18.Положението във Венесуела (разискване)
 19.Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (разискване)
 20.Политическите отношения на ЕС с Индия (кратко представяне)
 21.Корупцията и правата на човека в трети държави (кратко представяне)
 22.Състав на комисиите и делегациите
 23.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС
 Приложение 2 - Поименен състав на специалната комисия относно тероризма
Протокол (203 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (55 kb) Резултати от поименно гласуване (408 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (1 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (26 kb) Резултати от поименно гласуване (46 kb)    
 
Протокол (301 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (445 kb) Резултати от поименно гласуване (704 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност