Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ***I (συζήτηση)
 4.Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I (συζήτηση)
 5.Σκάνδαλο fipronil: τρόποι βελτίωσης του συστήματος της ΕΕ για την ταχεία ενημέρωση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Διορισμός του Simon Busuttil ως μέλους της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 ΣΛΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
7.11.Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I (ψηφοφορία)
  
7.13.Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (ψηφοφορία)
  
7.14.Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (ψηφοφορία)
  
7.15.Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (συζήτηση)
 12.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (συζήτηση)
 13.Κατάσταση στη Βόρεια Κορέα (συζήτηση)
 14.Πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
 15.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 16.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 17.Σχέση ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 18.Kατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 19.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)
 20.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (σύντομη παρουσίαση)
 21.Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 22.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 23.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Simon Busuttil ως μέλους της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 ΣΛΕΕ
 Παράρτηµα 2 - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (56 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (408 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (1 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (29 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (44 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (454 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (701 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου