Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag)
 3.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (debatt)
 4.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (debatt)
 5.Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  7.4.Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Genomförande av medlingsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Franchising inom detaljhandeln (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.En rymdstrategi för Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.10.Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  7.11.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (omröstning)
  7.12.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (omröstning)
  7.13.Valfångst i Norge (omröstning)
  7.14.EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (omröstning)
  7.15.Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (debatt)
 12.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 13.Situationen i Nordkorea (debatt)
 14.Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 16.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 17.Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt)
 18.Situationen i Venezuela (debatt)
 19.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)
 20.EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse)
 21.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 22.Utskottens och delegationernas sammansättning
 23.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget
 Bilaga 2 - Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor
Protokoll (182 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (50 kb) Omröstningar med namnupprop (408 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (1 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (24 kb) Omröstningar med namnupprop (43 kb)    
 
Protokoll (274 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (420 kb) Omröstningar med namnupprop (687 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy