Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 418kWORD 25k
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Marie-Christine Boutonnet' puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletus+

 2. Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks 

Ettepanek võtta vastu otsus: B8-0503/2017 ((salajane hääletus (kodukorra artikli 169 lõige 1))

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: Simon Busuttili kandidatuurSH+556, 82, 35

 3. Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis 

Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
heakskiitmine ilma hääletuseta

 4. ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping *** 

Soovitus: David Borrelli (A8-0254/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+665, 7, 18

 5. ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping *** 

Soovitus: David Borrelli (A8-0256/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+637, 8, 46

 6. Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+606, 30, 54

 7. Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris 

Raport: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+617, 31, 43

 8. Euroopa kosmosestrateegia 

Raport: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+609, 66, 16

 9. Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa 

Raport: Milan Zver (A8-0252/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+577, 54, 59

 10. Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I 

Raport: Karima Delli (A8-0228/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe3komisjonNH+683, 3, 2

 11. Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I 

Raport: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe30komisjonNH+582, 98, 9
ühisdeklaratsioon29komisjon+

 12. Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe179komisjonNH+567, 101, 23
komisjoni avaldus178komisjon+

 13. Vaalapüük Norras 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0499/2017

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF
§originaalteksteraldi+
§ 22ENF
§originaalteksteraldi+
§ 39PPEEH231, 427, 17
3ENF
§ 710PPE
§ 84ENF
§originaaltekstosa
1+
2+
põhjendus I5PPE
põhjendus N6PPE
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:§ 1, 2
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
GUE/NGL:
§ 8
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „komisjonil, Euroopa välisteenistusel ja nõukogul kasutada kahepoolseid ja mitmepoolseid kanaleid, et kutsuda“
2.osa:need sõnad
Mitmesugust
Muudatusettepanekud 7 ja 8 võeti tagasi.

 14. ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga 

Vaheraport: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 4§originaaltekstosa
1/EH+454, 163, 45
2/EH+402, 221, 37
3+
§ 9, punkt k)§originaaltekstosa
1+
2+
§ 9, punkt m)§originaaltekstosa
1+
2+
§ 13§originaaltekstosa
1+
2+
§ 15§originaalteksteraldi/EH+339, 307, 25
põhjendus I§originaaltekstosa
1+
2+
põhjendus R§originaalteksteraldi+
põhjendus AA§originaaltekstosa
1+
2/EH+384, 276, 8
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+489, 114, 69
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:põhjendus R, § 15
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
PPE:
põhjendus I
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimeste)“
2.osa:need sõnad
põhjendus AA
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja meetmed, millega lihtsustatakse ohvritele juurdepääsu andmist eluasemele ja töökohtadele,“
2.osa:need sõnad
§ 4
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas ohutu ja seadusliku abordi“ ja „ning ohutule ja seaduslikule abordile“
2.osa:„sealhulgas ohutu ja seadusliku abordi“
3.osa:„ning ohutule ja seaduslikule abordile“
§ 9, punkt k)
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „näiteks puuetega naiste, naissoost pagulaste, alaealiste ohvrite, rasedate naiste, LGBTI-naiste ja täiendavate tugivajadustega inimeste erivajadustega“
2.osa:need sõnad
§ 9, punkt m)
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „seksuaalsuse ja suhete alase koolituse“
2.osa:need sõnad
§ 13
1.osa:„kehtiva ELi raamotsuse (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega),“
2.osa:„et lisada sellesse seksism, eelarvamuskuriteod ja viha õhutamine seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi ja sootunnuste alusel;“

 15. Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele 

Raport: Maria Arena (A8-0269/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 46§originaaltekstosa
1/EH+159, 322, 188
2+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+497, 124, 56
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
parlamendiliiget
§ 46
1.osa:„hoiatab kaubavahetuse laiendamise ja liberaliseerimise kahjuliku mõju eest tööhõive kvaliteedile, samuti tööjõuga kaubitsemise leviku ohu eest;“
2.osa:„rõhutab, et kõige rohkem kannatavad pahatihti naised ning et naiste tööjõuga kaubitsemisega kaasneb sageli naistega kaubitsemine seksuaalsel eesmärgil ja naiste tapmine;“
Mitmesugust
Lõikes 21 tuleb „ISO 2600“ lugeda kui: „ISO 26000“.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika