Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 416kWORD 26k
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestys+

 2. Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan 

Päätösehdotus: B8-0503/2017 (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta))

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: Simon Busuttilin nimittäminenSEC+556, 82, 35

 3. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
hyväksyminen ilman äänestystä

 4. EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus *** 

Suositus: David Borrelli (A8-0254/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+665, 7, 18

 5. EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** 

Suositus: David Borrelli (A8-0256/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+637, 8, 46

 6. Sovitteludirektiivin täytäntöönpano 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+606, 30, 54

 7. Franchise-toiminta vähittäisalalla 

Mietintö: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+617, 31, 43

 8. Euroopan avaruusstrategia 

Mietintö: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+609, 66, 16

 9. Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa 

Mietintö: Milan Zver (A8-0252/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+577, 54, 59

 10. Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen ***I 

Mietintö: Karima Delli (A8-0228/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Alustava sopimus
alustava sopimus3valiokuntaNHÄ+683, 3, 2

 11. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I 

Mietintö: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Alustava sopimus
alustava sopimus30valiokuntaNHÄ+582, 98, 9
yhteinen julkilausuma29valiokunta+

 12. Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I 

Mietintö: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Alustava sopimus
alustava sopimus179valiokuntaNHÄ+567, 101, 23
komission lausuma178valiokunta+

 13. Norjan valaanpyynti 

Päätöslauselmaesitys: B8-0499/2017

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF-
§alkuper. teksti+
§ 22ENF-
§alkuper. teksti+
§ 39PPE-231, 427, 17
3ENF-
§ 710PPE-
§ 84ENF-
§alkuper. tekstiosat
1+
2+
I kappale5PPE-
N kappale6PPE-
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
+
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:§ 1, 2
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
§ 8
1.osa:teksti ilman sanoja “komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja neuvostoa hyödyntämään kahden- ja monenvälisiä väyliä saadakseen”
2.osa:nämä sanat
Muuta
Tarkistukset 7 ja 8 peruutettiin.

 14. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta 

Välimietintö: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 4§alkuper. tekstiosat
1/KÄ+454, 163, 45
2/KÄ+402, 221, 37
3+
§ 9 (k)§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 9 (m)§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 13§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 15§alkuper. tekstieä/KÄ+339, 307, 25
I kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2+
R kappale§alkuper. teksti+
AA kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+384, 276, 8
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
NHÄ+489, 114, 69
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:R kappale, § 15
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
I kappale
1.osa:teksti ilman sanoja “sekä hlbti-ihmisten”
2.osa:nämä sanat
AA kappale
1.osa:teksti ilman sanoja “ja toimenpiteitä uhrien auttamiseksi löytämään asunto ja työpaikka”
2.osa:nämä sanat
§ 4
1.osa:teksti ilman sanoja “, kuten turvallisen ja laillisen abortin,” ja “ja turvallisen ja laillisen abortin”
2.osa:“, kuten turvallisen ja laillisen abortin,”
3.osa:“ja turvallisen ja laillisen abortin”
§ 9 (k)
1.osa:teksti ilman sanoja “, kuten vammaisten naisten, pakolaisnaisten, lapsiuhrien, raskaana olevien naisten, lbti-naisten ja lisätukitarpeita omaavien naisten”
2.osa:nämä sanat
§ 9 (m)
1.osa:teksti ilman sanoja “seksuaali- ja suhdekasvatusta,”
2.osa:nämä sanat
§ 13
1.osa:“kehottaa komissiota tarkistamaan voimassa olevaa EU:n puitepäätöstä rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin”
2.osa:“niin, että siihen sisällytetään seksismi sekä seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuoliominaisuuksiin perustuvat viharikokset ja vihaan yllyttäminen;”

 15. Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin 

Mietintö: Maria Arena (A8-0269/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 46§alkuper. tekstiosat
1/KÄ+159, 322, 188
2+
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
NHÄ+497, 124, 56
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Jäsenet
§ 46
1.osa:“varoittaa kaupan laajentumisen ja vapauttamisen kielteisistä vaikutuksista työllisyyden laatuun sekä työvoiman saantiin liittyvän ihmiskaupan lisääntymisen vaarasta;”
2.osa:“korostaa, että naiset kärsivät tavallisesti eniten ja että hyvin usein naisten tapauksessa työvoiman saantiin liittyvää ihmiskauppaa esiintyy rinnakkain seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan ja naismurhien kanssa;”
Muuta
21 kohdan “ISO 2600” on muutettu muotoon “ISO 26000”.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö