Zoznam 
Zápisnica
PDF 430kWORD 25k
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej 

Správa: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanie+

 2. Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ 

Návrh rozhodnutia: B8-0503/2017 (tajné hlasovanie (článok 180 písm. a) odsek 1 rokovacieho poriadku)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: kandidatúra Simona BusuttilaTH+556, 82, 35

 3. Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus 

Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Schválenie bez hlasovania

 4. Dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** 

Odporúčanie: David Borrelli (A8-0254/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: schválenieHPM+665, 7, 18

 5. Dohoda medzi EÚ a Islandom týkajúca sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** 

Odporúčanie: David Borrelli (A8-0256/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: schválenieHPM+637, 8, 46

 6. Vykonávanie smernice o mediácii 

Správa: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+606, 30, 54

 7. Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu 

Správa: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+617, 31, 43

 8. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru 

Správa: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+609, 66, 16

 9. Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania 

Správa: Milan Zver (A8-0252/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+577, 54, 59

 10. Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy *** 

Správa: Karima Delli (A8-0228/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
predbežná dohoda
predbežná dohoda3výborHPM+683, 3, 2

 11. Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách *** 

Správa: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
predbežná dohoda
predbežná dohoda30výborHPM+582, 98, 9
spoločné vyhlásenie29výbor+

 12. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu *** 

Správa: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
predbežná dohoda
predbežná dohoda179výborHPM+567, 101, 23
vyhlásenie Komisie178výbor+

 13. Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia: B8-0499/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
ods.11ENF-
ods.pôvodný textOH+
ods.22ENF-
ods.pôvodný textOH+
ods.39PPEEH-231, 427, 17
3ENF-
ods.710PPE-
ods.84ENF-
ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
odôv. I5PPE-
odôv. N6PPE-
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)+
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:odseky 1, 2
Žiadosti o hlasovanie po častiach
GUE/NGL:
ods.8
1.časť:Text ako celok okrem slov: „Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Radu, aby s využitím bilaterálnych a multilaterálnych kanálov naliehali“
2.časť:tieto slová
Iné
PN 7 a 8 boli vzaté späť.

 14. Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 

Predbežná správa: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.4ods.pôvodný textHPČ
1/EH+454, 163, 45
2/EH+402, 221, 37
3+
ods.9, písm. kods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.9, písm. mods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.13ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.15ods.pôvodný textOH/EH+339, 307, 25
odôv. Iods.pôvodný textHPČ
1+
2+
odôv. Rods.pôvodný textOH+
odôv. AAods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH+384, 276, 8
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+489, 114, 69
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:odôv. R, ods. 15
Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
odôv. I
1.časť:Text ako celok okrem slov: „a LGBTI osôb“
2.časť:tieto slová
odôv. AA
1.časť:Text ako celok okrem slov: „a opatreniami, ktorými sa obetiam uľahčí prístup k bývaniu a zamestnaniu“
2.časť:tieto slová
ods.4
1.časť:Text ako celok okrem slov: „vrátane bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva“ a „a bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva“
2.časť:„a bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva“
3.časť:„a bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva“
ods.9, písm. k
1.časť:Text ako celok okrem slov: „ako sú ženy so zdravotným postihnutím, utečenky, maloleté obete, tehotné ženy, lesby, bisexuálky, transsexuálky a intersexuálky (LBTI) a osoby vyžadujúce ďalšiu podporu“
2.časť:tieto slová
ods.9, písm. m
1.časť:Text ako celok okrem slov: „vzdelávania v oblasti sexuality a vzťahov“
2.časť:tieto slová
ods.13
1.časť:„vyzýva Komisiu, aby prepracovala v súčasnosti platné rámcové rozhodnutie EÚ o trestnoprávnom boji proti určitým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie“
2.časť:„s cieľom zahrnúť sexizmus, trestné činy, ktorých motívom sú predsudky, a podnecovanie k nenávisti z dôvodu sexuálnej orientácie, rodovej identity a charakteristických vlastností pohlaví“

 15. Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce 

Správa: Maria Arena (A8-0269/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.46ods.pôvodný textHPČ
1/EH+159, 322, 188
2+
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+497, 124, 56
Žiadosti o hlasovanie po častiach
Poslanci:
ods.46
1.časť:„varuje pred negatívnymi vplyvmi rozvoja a liberalizácie obchodu na kvalitu zamestnania, ako aj pred rizikom zvýšenia obchodovania s ľuďmi na účely práce;“
2.časť:„zdôrazňuje, že ženy zvyčajne trpia najviac a že obchodovanie s ľuďmi na účely práce je v prípade žien často spojené s obchodovaním na sexuálne účely a vraždami žien;“
Iné
V odseku 21 „ISO 2600“ má znieť takto: “ISO 26000”.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia