Index 
Protokoll
PDF 420kWORD 24k
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet

 2. Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget

 3. Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

 4. Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel***

 5. Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter***

 6. Genomförande av medlingsdirektivet

 7. Franchising inom detaljhandeln

 8. En rymdstrategi för Europa

 9. Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande

 10. Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg***

 11. Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I

 12. Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

 13. Valfångst i Norge

 14. EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet

 15. Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy