Index 
Protokoll
PDF 420kWORD 24k
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstning+

 2. Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget 

Förslag till beslut B8-0503/2017 (Sluten omröstning (artikel 180 a, punkt 1, i förordning))

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: Simon Busuttils kandidatursluten+556, 82, 35

 3. Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor 

Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
godkännande utan omröstning

 4. Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel*** 

Rekommendation: David Borrelli (A8-0254/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+665, 7, 18

 5. Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter*** 

Rekommendation: David Borrelli (A8-0256/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+637, 8, 46

 6. Genomförande av medlingsdirektivet 

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+606, 30, 54

 7. Franchising inom detaljhandeln 

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+617, 31, 43

 8. En rymdstrategi för Europa 

Betänkande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+609, 66, 16

 9. Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande 

Betänkande: Milan Zver (A8-0252/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+577, 54, 59

 10. Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg*** 

Betänkande: Karima Delli (A8-0228/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse3utskottetONU+683, 3, 2

 11. Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I 

Betänkande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse30utskottetONU+582, 98, 9
gemensamt uttalande29utskottet+

 12. Åtgärder för att trygga gasförsörjningen 

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse179utskottetONU+567, 101, 23
kommissionens uttalande178utskottet+

 13. Valfångst i Norge 

Resolutionsförslag: B8-0499/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
punkt 11ENF-
originaltextensärsk.+
punkt 22ENF-
originaltextensärsk.+
punkt 39PPEEO-231, 427, 17
3ENF-
punkt 710PPE-
punkt 84ENF-
originaltextendelad
1+
2+
skäl I5PPE-
skäl N6PPE-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Begäranden om särskild omröstning
PPE:punkterna 1, 2
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 8
Första delentexten i sin helhet utom orden ”kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och rådet att utnyttja sina bilaterala och multilaterala kanaler för att få”
Andra delendessa ord
Övrigt
Ändringsförslagen 7 och 8 hade dragits tillbaka.

 14. EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet 

Interimsbetänkande: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 4originaltextendelad
1 / ONU+454, 163, 45
2 / EO+402, 221, 37
3+
punkt 9 – led koriginaltextendelad
1+
2+
punkt 9 – led moriginaltextendelad
1+
2+
punkt 13originaltextendelad
1+
2+
punkt 15originaltextensärsk. / EO+339, 307, 25
skäl Ioriginaltextendelad
1+
2+
skäl Roriginaltextensärsk.+
skäl AAoriginaltextendelad
1+
2 / EO+384, 276, 8
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+489, 114, 69
Begäranden om särskild omröstning
PPE:skäl R, punkt 15
Begäranden om delad omröstning
PPE:
skäl I
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och hbti-personer”
Andra delendessa ord
skäl AA
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och åtgärder för att underlätta offrens tillgång till boende och sysselsättning,”
Andra delendessa ord
punkt 4
Första delentexten i sin helhet utom orden ”inklusive säker och laglig abort,” och ”och säkra och lagliga aborter”
Andra delen”inklusive säker och laglig abort,”
Tredje delen”och säkra och lagliga aborter”
punkt 9 – led k
Första delentexten i sin helhet utom orden ” – till exempel kvinnor med funktionsnedsättning, flyktingkvinnor, våldsutsatta barn, gravida kvinnor, lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner och intersexuella personer och kvinnor med behov av extra stöd – ”
Andra delendessa ord
punkt 9 – led m
Första delentexten i sin helhet utom orden ”sex- och samlevnadsundervisning,”
Andra delendessa ord
punkt 13
Första delen”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över EU:s nuvarande rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen,”
Andra delen”för att inkludera sexism, hatbrott och uppvigling till hat på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsegenskaper.”

 15. Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna 

Betänkande: Maria Arena (A8-0269/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 46originaltextendelad
1 / ONU+159, 322, 188
2+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+497, 124, 56
Begäranden om delad omröstning
ledamöter
punkt 46
Första delen”Europaparlamentet varnar för de negativa effekterna av en utvidgning och avreglering av handeln för sysselsättningens kvalitet, liksom risken för ökad människohandel för tvångsarbete.”
Andra delen”Parlamentet betonar att kvinnor tenderar att vara de som drabbas hårdast och att när det gäller kvinnor sker människohandel för tvångsarbete mycket ofta parallellt med människohandel för sexuellt utnyttjande och kvinnomord.”
Övrigt
I punkt 21 ska ”ISO 2600” lyda som följer: ”ISO 26000”.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy