Показалец 
Протокол
PDF 301kWORD 87k
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Китолов в Норвегия (внесени предложения за резолюция)
 3.Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (разискване)
 4.Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (разискване)
 5.Скандалът с фипронил: начини за подобряване на Системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (разискване)
 6.Изявление на председателството
 7.Време за гласуване
  
7.1.Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  
7.4.Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Изпълнение на Директивата за медиацията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Космическа стратегия за Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари ***I (гласуване)
  
7.11.Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (гласуване)
  
7.12.Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (гласуване)
  
7.13.Китолов в Норвегия (гласуване)
  
7.14.Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)
  
7.15.Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2018 година (разискване)
 12.Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 13.Положението в Северна Корея (разискване)
 14.Развитие на събитията в областта на миграцията (разискване)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 16.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 17.Отношенията между Турция и ЕС (разискване)
 18.Положението във Венесуела (разискване)
 19.Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (разискване)
 20.Политическите отношения на ЕС с Индия (кратко представяне)
 21.Корупцията и правата на човека в трети държави (кратко представяне)
 22.Състав на комисиите и делегациите
 23.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС
 Приложение 2 - Поименен състав на специалната комисия относно тероризма


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Китолов в Норвегия (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2017) зададен от Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: Китолов в Норвегия (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Разискването се състоя на 6 юли 2017 г. (точка 7 от протокола от 6.7.2017 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE и Eleonora Evi, от името на групата EFDD, относно китолова в Норвегия (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 12.9.2017 г.


3. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Председателят приветства с добре дошла Мария Габриел на първото й разискване в качеството й на член на Комисията.

Carlos Zorrinho представи доклада.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се: Claudia Țapardel (докладчик по становището на комисията TRAN), Anne Sander, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer и Fernando Ruas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir и Nicola Caputo.

Изказаха се: Мария Габриел и Carlos Zorrinho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 12.9.2017 г г.


4. Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Ruža Tomašić (докладчик по становището на комисията REGI), Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Edward Czesak, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, András Gyürk, Martina Werner и Jaromír Kohlíček.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Tim Aker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Rübig и Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly и Zdzisław Krasnodębski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini и Nicola Caputo.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Jerzy Buzek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 12.9.2017 г г.


5. Скандалът с фипронил: начини за подобряване на Системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Скандалът с фипронил: начини за подобряване на Системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Molly Scott Cato, Marc Tarabella и Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, относно провеждането на разискването, и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

6. Изявление на председателството

Председателят направи изказване, в което изтъкна ключовата роля на Парламента при посрещането на предизвикателствата, пред които са изправени Европа и нейните граждани, и очерта насоките на работата на Парламента до края на мандата.

°
° ° °

Изказа се Iratxe García Pérez относно съдбата на Lorena Enebral Pérez, кинезитерепевт на Международния комитет на червения кръст, убита вчера в Афганистан.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне [2017/2063(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0317)


7.2. Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността, от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, за предлагане за назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 12.9.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0318)


7.3. Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (2017/2833(RSO))

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ТЕРОРИЗМА

Обявен за одобрен (приложение 2 от протокола от 12.9.2017 г)


7.4. Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0319)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.5. Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0320)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.6. Изпълнение на Директивата за медиацията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно изпълнението на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (“Директива за медиацията”) [2016/2066(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0321)


7.7. Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно [2016/2244(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Dennis de Jong (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0322)


7.8. Космическа стратегия за Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно космическа стратегия за Европа [2016/2325(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)323)


7.9. Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот [2016/2142(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)324)


7.10. Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)325)


7.11. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)326)


7.12. Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)327)


7.13. Китолов в Норвегия (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2017), зададен от Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor и Eleonora Evi.от името на комисията ENVI, към Комисията: Китолов в Норвегия (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Разискването се състоя на 7 юли 2017 г. (точка 7 от протокола от 6.7.2017 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 12 септември 2017 (точка 2 от протокола от 12.9.2017 г).

Предложение за резолюция B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)328)


7.14. Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)329)

Изказвания

Преди гласуването, Steven Woolfe относно параграф 4.


7.15. Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (гласуване)

Доклад относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност [2016/2301(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)330)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák и Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Илхан Кючюк, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Момчил Неков

Доклад Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Diane Dodds

Доклад Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Китолов в Норвегия (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James и Jiří Pospíšil

Междинен доклад Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds и Eleonora Forenza

Доклад Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Момчил Неков, Notis Marias и Seán Kelly.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.55 ч., беше възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2018 година (разискване)

Изявление на Съвета: Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2018 година (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Siegfried Mureşan (докладчик) и Richard Ashworth (докладчик).

Изказа се Märt Kivine.

Разискването приключи.


12. Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)

Доклад относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2017/2029(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero представи доклада.

Изказа се Matti Maasikas (действащ председател на Съвета), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Javier Nart, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, и Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Michael Gahler и Tonino Picula.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux и Sergio Gaetano Cofferati.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward и Nicola Caputo.

Изказаха се: Matti Maasikas и Bodil Valero.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 13.9.2017 г г.


13. Положението в Северна Корея (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Северна Корея (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: David McAllister, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Nirj Deva, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala и Neena Gill, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios и Csaba Sógor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


14. Развитие на събитията в областта на миграцията (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Развитие на събитията в областта на миграцията (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Ангел Джамбазки, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Емил Радев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai и Konstantinos Papadakis.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


15. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 12 от протокола от 11.9.2017 г).

След като не беше получено искане за поставяне на поправката на гласуване от нито една политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), поправката се счита за приета.


16. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията PECH да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) е била съобщена на 11 септември 2017 г. (точка 13 от протокола от 11.9.2017 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от утре 13 септември 2017 г.


17. Отношенията между Турция и ЕС (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Отношенията между Турция и ЕС (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Charles Tannock, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Ангел Джамбазки, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия г.


18. Положението във Венесуела (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказа се Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák и Eduard Kukan.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


19. Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (разискване)

Доклад относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка [2017/2027(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom (докладчик по становището на комисията DEVE), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Christos Stylianides и Javi López.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 13.9.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


20. Политическите отношения на ЕС с Индия (кратко представяне)

Доклад относно политическите отношения на ЕС с Индия [2017/2025(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 13.9.2017 г г.


21. Корупцията и правата на човека в трети държави (кратко представяне)

Доклад относно корупцията и правата на човека в трети държави [2017/2028(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 13.9.2017 г г.


22. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия REGI: Sławomir Kłosowski на мястото на Edward Czesak

комисия ITRE: Edward Czesak

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


23. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на втората месечна сесия от февруари 2017 г., е на разположение на сайта Europarl.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 608.828/OJME).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.05 ч.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Приложение 1 - Назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Михайлова, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Бареков, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Кънева, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Новаков, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Приложение 2 - Поименен състав на специалната комисия относно тероризма

Специална комисия относно тероризма

(30 членове)

Постоянни членове

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Правна информация - Политика за поверителност