Seznam 
Zápis
PDF 272kWORD 84k
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Lov velryb v Norsku (předložený návrh usnesení)
 3.Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (rozprava)
 4.Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (rozprava)
 5.Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Provádění směrnice o mediaci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Kosmická strategie pro Evropu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.9.Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.10.Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I (hlasování)
  7.11.Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (hlasování)
  7.12.Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (hlasování)
  7.13.Lov velryb v Norsku (hlasování)
  7.14.Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (hlasování)
  7.15.Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Situace v Severní Koreji (rozprava)
 14.Nedávný vývoj v oblasti migrace (rozprava)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 16.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 17.Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)
 18.Situace ve Venezuele (rozprava)
 19.Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)
 20.Politické vztahy EU s Indií (krátké přednesení)
 21.Korupce a lidská práva ve třetích zemích (krátké přednesení)
 22.Členství ve výborech a delegacích
 23.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
 Příloha 2 – Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Lov velryb v Norsku (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Lov velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava se konala dne 6. července 2017 (bod 7 zápisu ze dne 6.7.2017).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE a Eleonora Evi za skupinu EFDD o lovu velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 12.9.2017.


3. Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Předsedající přivítala Mariyi Gabrielovou, která se poprvé zúčastní rozpravy jako komisařka.

Carlos Zorrinho uvedl zprávu.

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Claudia Țapardel (zpravodajka výboru TRAN), Anne Sander za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer a Fernando Ruas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir a Nicola Caputo.

Vystoupili: Mariya Gabriel a Carlos Zorrinho.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 12.9.2017.


4. Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Ruža Tomašić (zpravodajka výboru REGI), Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Edward Czesak za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, András Gyürk, Martina Werner a Jaromír Kohlíček.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Tim Aker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Paul Rübig a Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly a Zdzisław Krasnodębski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini a Nicola Caputo.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Jerzy Buzek.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 12.9.2017.


5. Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na tři otázky, kterou zvednutím modré karty položili Molly Scott Cato, Marc Tarabella a Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica k průběhu rozpravy a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

6. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém připomněl ústřední úlohu Parlamentu v souvislosti s výzvami, kterým Evropa a její občané musí čelit, a nastínil hlavní směry činnosti Parlamentu do konce stávajícího volebního období.

°
° ° °

Vystoupila Iratxe García Pérez k osudu fyzioterapeutky Mezinárodního výboru Červeného kříže Loreny Enebralové Pérezové, která byla včera zavražděna v Afghánistánu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity [2017/2063(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0317)


7.2. Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s článkem 120 jednacího řádu předložil Pavel Svoboda za výbor JURI, o návrhu na jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 12.9.2017)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0318)


7.3. Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)

Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (2017/2833(RSO))

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SLOŽENÍ ZVLÁŠTNÍHO VÝBORU PRO BOJ PROTI TERORISMU

prohlášen za schválený (příloha 2 zápisu ze dne 12.9.2017)


7.4. Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Borrelli (A8-0254/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0319)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Borrelli (A8-0256/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0320)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.6. Provádění směrnice o mediaci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech („směrnice o mediaci“) [2016/2066(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0321)


7.7. Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o fungování franšíz v maloobchodním odvětví [2016/2244(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

Dennis de Jong (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0322)


7.8. Kosmická strategie pro Evropu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o kosmické strategii pro Evropu [2016/2325(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)323)


7.9. Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o akademickém pokračujícím a dálkovém vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení [2016/2142(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0252/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)324)


7.10. Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A8-0228/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)325)


7.11. Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)326)


7.12. Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)327)


7.13. Lov velryb v Norsku (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Lov velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava se konala dne 7. července 2017 (bod 7 zápisu ze dne 6.7.2017).

Návrh usnesení byl oznámen dne 12. září 2017 (bod 2 zápisu ze dne 12.9.2017).

Návrh usnesení B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)328)


7.14. Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)329)

Vystoupení

Před hlasováním Steven Woolfe k bodu 4.


7.15. Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (hlasování)

Zpráva o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce [2016/2301(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0269/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)330)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák a Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Momchil Nekov

zpráva Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Diane Dodds

zpráva Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Lov velryb v Norsku (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James a Jiří Pospíšil

průběžná zpráva Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds a Eleonora Forenza

zpráva Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias a Seán Kelly.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:55, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady: Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Siegfried Mureşan (zpravodaj) a Richard Ashworth (zpravodaj).

Vystoupil Märt Kivine.

Rozprava skončila.


12. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2017/2029(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero uvedla zprávu.

Vystoupil Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Javier Nart za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, a Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Michael Gahler a Tonino Picula.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux a Sergio Gaetano Cofferati.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupil Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward a Nicola Caputo.

Vystoupili: Matti Maasikas a Bodil Valero.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 13.9.2017.


13. Situace v Severní Koreji (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Severní Koreji (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Nirj Deva za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala a Neena Gill, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios a Csaba Sógor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nirj Deva.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


14. Nedávný vývoj v oblasti migrace (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nedávný vývoj v oblasti migrace (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Gianni Pittella za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri a Patrizia Toia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai a Konstantinos Papadakis.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


15. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 12 zápisu ze dne 11.9.2017).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


16. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že dne 11. září 2017 bylo oznámeno doporučení výboru PECH nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) (bod 13 zápisu ze dne 11.9.2017).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na zítřejším denním zasedání, tj. 13. září 2017.


17. Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vztahy mezi EU a Tureckem (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Charles Tannock za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Edouard Ferrand za skupinu ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


18. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupil Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo a José Inácio Faria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák a Eduard Kukan.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


19. Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)

Zpráva o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou [2017/2027(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom (zpravodaj výboru DEVE), Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Christos Stylianides a Javi López.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 13.9.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


20. Politické vztahy EU s Indií (krátké přednesení)

Zpráva o politických vztazích EU s Indií [2017/2025(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 13.9.2017.


21. Korupce a lidská práva ve třetích zemích (krátké přednesení)

Zpráva o korupci a lidských právech ve třetích zemích [2017/2028(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.16 zápisu ze dne 13.9.2017.


22. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor REGI: Sławomir Kłosowski, kterým je nahrazen Edward Czesak

výbor ITRE: Edward Czesak

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


23. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním druhém únorovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 608.828/OJME).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Příloha 1 – Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Příloha 2 – Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu

Zvláštní výbor pro boj proti terorismu

(30 členů)

Stálí členové

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Právní upozornění - Ochrana soukromí