Indeks 
Protokol
PDF 277kWORD 82k
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Hvalfangst i Norge (indgivne beslutningsforslag)
 3.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (forhandling)
 4.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (forhandling)
 5.Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.2.Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.3.Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (afstemning)
  7.4.Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.6.Gennemførelse af mæglingsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.7.Franchiseaftaler i detailsektoren (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.8.En rumstrategi for Europa (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.9.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.10.Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren ***I (afstemning)
  7.11.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (afstemning)
  7.12.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (afstemning)
  7.13.Hvalfangst i Norge (afstemning)
  7.14.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)
  7.15.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget - finansåret 2018 (forhandling)
 12.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 13.Situationen i Nordkorea (forhandling)
 14.Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (forhandling)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 16.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 17.Forholdet mellem Tyrkiet og EU (forhandling)
 18.Situationen i Venezuela (forhandling)
 19.EU's politiske forbindelser med Latinamerika (forhandling)
 20.EU's politiske forbindelser med Indien (kortfattet forelæggelse)
 21.Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 22.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 23.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg
 Bilag 2 - Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Hvalfangst i Norge (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2017) af Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Hvalfangst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Forhandlingen havde fundet sted den 6. juli 2017 (punkt 7 i protokollen af 6.7.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Sirpa Pietikäinen, for PPE-Gruppen, Renata Briano, for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker, for ECR-Gruppen, Catherine Bearder, for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp, for GUE/NGL-Gruppen, Keith Taylor, for Verts/ALE-Gruppen og Eleonora Evi, for EFDD-Gruppen, om hvaljagt i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 12.9.2017.


3. Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Formanden bød Mariya Gabriel velkommen til sin første forhandling i egenskab af kommissær.

Carlos Zorrinho forelagde betænkningen.

Indlæg af Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Claudia Țapardel (ordfører for udtalelse fra TRAN), Anne Sander for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer og Fernando Ruas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir og Nicola Caputo.

Talere: Mariya Gabriel og Carlos Zorrinho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 12.9.2017.


4. Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Ruža Tomašić (ordfører for udtalelse fra REGI), Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Edward Czesak for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Zoltán Balczó, løsgænger, András Gyürk, Martina Werner og Jaromír Kohlíček.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Tim Aker som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig og Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly og Zdzisław Krasnodębski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini og Nicola Caputo.

Talere: Miguel Arias Cañete og Jerzy Buzek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 12.9.2017.


5. Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ivo Belet for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Marc Tarabella og Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo og Tibor Szanyi.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, om afviklingen af forhandlingen, og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

6. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han mindede om Parlamentets centrale rolle i forhold til de udfordringer, som Europa og dets borgere står overfor, og skitserede i store træk de opgaver, der venter Parlamentet i slutningen af valgperioden.

°
° ° °

Indlæg af Iratxe García Pérez om den skæbne, som havde ramt Lorena Enebral Pérez, en fysioterapeut i Den Internationale Røde Kors Komité, som var blevet myrdet den foregående dag Afghanistan.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet [2017/2063(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0317)


7.2. Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Forslag til beslutning, fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 120, af Pavel Svoboda, for JURI, om indstilling af Simon Busuttil til medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 12.9.2017)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0318)


7.3. Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (afstemning)

Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (2017/2833(RSO))

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

SAMMENSÆTNING AF DET SÆRLIGE UDVALG OM TERRORISME

Erklæret godkendt (Bilag 2 i protokollen af 12.9.2017)


7.4. Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0319)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådet afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0320)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.6. Gennemførelse af mæglingsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (mæglingsdirektivet) [2016/2066(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franchiseaftaler i detailsektoren (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om franchiseaftaler i detailsektoren [2016/2244(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Dennis de Jong (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0322)


7.8. En rumstrategi for Europa (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om en rumstrategi for Europa [2016/2325(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)323)


7.9. Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring [2016/2142(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)324)


7.10. Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)325)


7.11. Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)326)


7.12. Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)327)


7.13. Hvalfangst i Norge (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2017) af Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor og Eleonora Evi for ENVI, til Kommissionen: Hvalfangst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Forhandlingen fandt sted den 7. juli 2017 (punkt 7 i protokollen af 6.7.2017).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 12. september 2017 (punkt 2 i protokollen af 12.9.2017).

Forslag til beslutning B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)328)


7.14. EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)329)

Indlæg

Inden afstemningen, Steven Woolfe om punkt 4.


7.15. Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (afstemning)

Betænkning om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder [2016/2301(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)330)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák og Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betænkning: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Momchil Nekov

Betænkning: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Diane Dodds

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Hvalfangst i Norge (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James og Jiří Pospíšil

Interimsbetænkning: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds og Eleonora Forenza

Betænkning: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias og Seán Kelly.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.55 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget - finansåret 2018 (forhandling)

Redegørelse ved Rådet: Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget - finansåret 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Siegfried Mureşan (ordfører) og Richard Ashworth (ordfører).

Indlæg af Märt Kivine.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)

Betænkning om våbeneksport: gennemførelsen af fælles holdning 2008/944/FUSP [2017/2029(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero forelagde betænkningen.

Indlæg af Matti Maasikas (formand for Rådet), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, og Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Michael Gahler og Tonino Picula.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux og Sergio Gaetano Cofferati.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Indlæg af Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward og Nicola Caputo.

Talere: Matti Maasikas og Bodil Valero.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 13.9.2017.


13. Situationen i Nordkorea (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nordkorea (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala og Neena Gill, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios og Csaba Sógor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nirj Deva.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai og Konstantinos Papadakis.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 12 i protokollen af 11.9.2017).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


16. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at henstillingen fra PECH om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 12.6.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) var blevet meddelt den 11. september 2017 (punkt 13 i protokollen af 11.9.2017).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet den følgende dag, den 13. september 2017.


17. Forholdet mellem Tyrkiet og EU (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forholdet mellem Tyrkiet og EU (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker og Costas Mavrides.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Johannes Hahn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


18. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Indlæg af Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák og Eduard Kukan.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. EU's politiske forbindelser med Latinamerika (forhandling)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Enrique Guerrero Salom (ordfører for udtalelse fra DEVE), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea og Stanislav Polčák.

Talere: Christos Stylianides og Javi López.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 13.9.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)


20. EU's politiske forbindelser med Indien (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med Indien [2017/2025(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 13.9.2017.


21. Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om korruption og menneskerettigheder i tredjelande [2017/2028(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Notis Marias.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.16 i protokollen af 13.9.2017.


22. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

REGI: Sławomir Kłosowski i stedet for Edward Czesak

ITRE: Edward Czesak

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


23. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i februar II 2017 forelå på Europarl.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 608.828/OJME).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Bilag 1 - Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Bilag 2 - Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme

Det særlige udvalg om terrorisme

(30 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik