Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 267kWORD 82k
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Vaalapüük Norras (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I (arutelu)
 4.Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I (arutelu)
 5.Fiproniiliskandaal: kuidas parandada ELi toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Hääletused
  
7.1.Marie-Christine Boutonnet' puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  
7.4.ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.7.Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.8.Euroopa kosmosestrateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.9.Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.10.Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)
  
7.11.Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I (hääletus)
  
7.12.Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I (hääletus)
  
7.13.Vaalapüük Norras (hääletus)
  
7.14.ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (hääletus)
  
7.15.Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Nõukogu esitab oma seisukoha üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2018 (arutelu)
 12.Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 13.Olukord Põhja-Koreas (arutelu)
 14.Hiljutised muutused rände vallas (arutelu)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 16.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 17.Türgi-ELi suhted (arutelu)
 18.Olukord Venezuelas (arutelu)
 19.ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (arutelu)
 20.ELi poliitilised suhted Indiaga (lühiettekanne)
 21.Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (lühiettekanne)
 22.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 23.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
 2. Lisa - Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Vaalapüük Norras (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000058/2017), mille esitasid Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Vaalapüük Norras (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Arutelu toimus 6. juulil 2017 (6.7.2017 protokolli punkt 7).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel vaalapüügi kohta Norras (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.13.


3. Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Juhataja tervitas Mariya Gabrieli esimese arutelu puhul, milles ta osaleb volinikuna.

Carlos Zorrinho tutvustas raportit.

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Claudia Țapardel (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Anne Sander fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer ja Fernando Ruas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Mariya Gabriel ja Carlos Zorrinho.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.11.


4. Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ruža Tomašić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica fraktsiooni S&D nimel, Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Claude Turmes, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), András Gyürk, Martina Werner ja Jaromír Kohlíček.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Tim Aker kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Paul Rübig ja Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly ja Zdzisław Krasnodębski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.12.


5. Fiproniiliskandaal: kuidas parandada ELi toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Fiproniiliskandaal: kuidas parandada ELi toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi kolmele Molly Scott Cato poolt sinist kaarti tõstes esitatud küsimusele, Marc Tarabella ja Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica arutelu kulgemise kohta ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

6. Presidentuuri avaldus

President tegi avalduse, milles ta tuletas meelde Euroopa Parlamendi keskset rolli ülesannete täitmisel, mis seisavad Euroopa ja selle kodanike ees, ning esitas parlamendi tegevuse üldsuunad kuni selle praeguse ametiaja lõpuni.

°
° ° °

Sõna võttis Iratxe García Pérez eelmisel päeval Afganistanis mõrvatud Rahvusvahelise Punase Risti Komitee füsioterapeudi Lorena Enebral Pérezi surma kohta.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Marie-Christine Boutonnet' puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Marie-Christine Boutonnet’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2063(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0317)


7.2. Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille vastavalt kodukorra artiklile 20 esitas Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel ettepaneku kohta nimetada Simon Busuttil Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (12.9.2017 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0318)


7.3. Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)

Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis (2017/2833(RSO))

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

TERRORISMI ERIKOMISJONI NIMELINE KOOSSEIS

Heaks kiidetud (12.9.2017 protokollilisa 2)


7.4. ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Islandi vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0319)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.5. ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0320)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.6. Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/52/EÜ (vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (vahendusmenetluse direktiiv)) rakendamise kohta [2016/2066(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0321)


7.7. Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris [2016/2244(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Dennis de Jong (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0322)


7.8. Euroopa kosmosestrateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa kosmosestrateegia kohta [2016/2325(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)323)


7.9. Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport akadeemilise täiendushariduse ja kaugõppe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa kohta [2016/2142(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)324)


7.10. Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89 ning määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)325)


7.11. Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)326)


7.12. Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)327)


7.13. Vaalapüük Norras (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000058/2017), mille esitasid Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Vaalapüük Norras (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Arutelu toimus 7. juulil 2017 (6.7.2017 protokollipunkt 7).

Resolutsiooni ettepanekust teatati 12. septembril 2017 (12.9.2017 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanek B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)328)


7.14. ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)329)

Sõnavõtud

Enne hääletust Steven Woolfe punkti 4 kohta.


7.15. Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (hääletus)

Raport rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele [2016/2301(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)330)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Momchil Nekov

Raport: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Diane Dodds

Raport: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Vaalapüük Norras (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James ja Jiří Pospíšil

Vahearuanne Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy et Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds ja Eleonora Forenza

Raport: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias ja Seán Kelly.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.55 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Nõukogu esitab oma seisukoha üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2018 (arutelu)

Nõukogu avaldus: Nõukogu esitab oma seisukoha üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Siegfried Mureşan (raportöör) ja Richard Ashworth (raportöör).

Sõna võttis Märt Kivine.

Arutelu lõpetati.


12. Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)

Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2017/2029(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero tutvustas raportit.

Sõna võttis Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, ja Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Michael Gahler ja Tonino Picula.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux ja Sergio Gaetano Cofferati.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Matti Maasikas ja Bodil Valero.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2017 protokollipunkt 9.14.


13. Olukord Põhja-Koreas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Põhja-Koreas (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala ja Neena Gill, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios ja Csaba Sógor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nirj Deva.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


14. Hiljutised muutused rände vallas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hiljutised muutused rände vallas (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri ja Patrizia Toia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


15. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (11.9.2017 protokollipunkt 12).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


16. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja tuletas meelde, et PECH-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 12. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) tehti teatavaks 11. septembril 2017 (11.9.2017 protokollipunkt 13).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse järgmisel päeval, 13. septembril 2017 istungil vastu võetud tekstide hulgas.


17. Türgi-ELi suhted (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Türgi-ELi suhted (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


18. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võttis Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák ja Eduard Kukan.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


19. ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (arutelu)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta Ladina-Ameerika riikidega [2017/2027(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Javi López.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2017 protokollipunkt 9.15.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


20. ELi poliitilised suhted Indiaga (lühiettekanne)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta Indiaga [2017/2025(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2017 protokollipunkt 9.3.


21. Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (lühiettekanne)

Raport korruptsiooni ja inimõiguste kohta kolmandates riikides [2017/2028(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2017 protokollipunkt 9.16.


22. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

REGI-komisjon: Edward Czesaki asemel Sławomir Kłosowski

ITRE-komisjon: Edward Czesak

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


23. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2017. aasta veebruari II osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 608.828/OJME).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


1. Lisa - Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


2. Lisa - Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis

Terrorismi käsitlev erikomisjon

(30 liiget)

Täisliikmed

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Õigusteave - Privaatsuspoliitika