Indeks 
Zapisnik
PDF 272kWORD 83k
Utorak, 12. rujna 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Lov na kitove u Norveškoj (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I (rasprava)
 4.Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I (rasprava)
 5.Skandal s fipronilom: kako poboljšati EU-ov sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (rasprava)
 6.Izjava Predsjedništva
 7.Glasovanje
  
7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (glasovanje)
  
7.4.Sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum između EU-a i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Provedba Direktive o mirenju (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Funkcioniranje franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Svemirska strategija za Europu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta ***I (glasovanje)
  
7.11.Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I (glasovanje)
  
7.12.Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I (glasovanje)
  
7.13.Lov na kitove u Norveškoj (glasovanje)
  
7.14.Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)
  
7.15.Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018. (rasprava)
 12.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (rasprava)
 13.Stanje u Sjevernoj Koreji (rasprava)
 14.Nedavna zbivanja u području migracija (rasprava)
 15.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 16.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 17.Odnosi Turske i EU-a (rasprava)
 18.Stanje u Venezueli (rasprava)
 19.Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (rasprava)
 20.Politički odnosi EU-a s Indijom (kratko predstavljanje)
 21.Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (kratko predstavljanje)
 22.Sastav odbora i izaslanstava
 23.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a
 Prilog 2 - Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Lov na kitove u Norveškoj (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000058/2017) koje su postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi u ime Odbora ENVI, Komisiji: Lov na kitove u Norveškoj (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rasprava je održana 6. srpnja 2017 (točka 7 zapisnika od 6.7.2017.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Renata Briano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o lovu na kitove u Norveškoj (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika od 12.9.2017..


3. Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Predsjednica je poželjela dobrodošlicu Mariyi Gabriel na prvoj raspravi u svojstvu povjerenice.

Carlos Zorrinho predstavio je izvješće.

Govorila je Mariya Gabriel (povjerenica Komisije).

Govorili su: Claudia Țapardel (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Anne Sander, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dan Nica, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Bullock, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer i Fernando Ruas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir i Nicola Caputo.

Govorili su: Mariya Gabriel i Carlos Zorrinho.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 12.9.2017..


4. Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ruža Tomašić (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Krišjānis Kariņš u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dan Nica u ime Kluba zastupnika S&D-a, Edward Czesak u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Xabier Benito Ziluaga u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Claude Turmes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Christelle Lechevalier u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Claude Turmes, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, András Gyürk, Martina Werner i Jaromír Kohlíček.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Tim Aker koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Paul Rübig i Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly i Zdzisław Krasnodębski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini i Nicola Caputo.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Jerzy Buzek.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika od 12.9.2017..


5. Skandal s fipronilom: kako poboljšati EU-ov sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Skandal s fipronilom: kako poboljšati EU-ov sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Ivo Belet u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Anja Hazekamp u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, koja je, osim toga, odgovorila na tri pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Molly Scott Cato, Marc Tarabella i Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postaviila Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska i Marc Tarabella.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo i Tibor Szanyi.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, o tijeku rasprave, i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

6. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu u kojoj je podsjetio na središnju ulogu Parlamenta pred izazovima s kojima se Europa i njezini građani suočavaju te je iznio smjernice Parlamenta za kraj njegova saziva.

°
° ° °

Govorila je Iratxe García Pérez o sudbini Lorene Enebral Pérez, kineziterapeutkinje Međunarodnog odbora Crvenog križa koja je jučer ubijena u Afganistanu.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0317)


7.2. Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, koji je u skladu s člankom 120. Poslovnika podnio Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, kojom se predlaže imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 12.9.2017.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0318)


7.3. Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (glasovanje)

Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (2017/2833(RSO))

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

POIMENIČNI SASTAV POSEBNOG ODBORA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

Proglašen odobrenim (prilog 2 zapisnika od 12.9.2017.)


7.4. Sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0319)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.5. Sporazum između EU-a i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0320)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.6. Provedba Direktive o mirenju (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima („Direktiva o mirenju”) [2016/2066(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0321)


7.7. Funkcioniranje franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o funkcioniranju franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru [2016/2244(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Dennis de Jong (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0322)


7.8. Svemirska strategija za Europu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Svemirskoj strategiji za Europu [2016/2325(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)323)


7.9. Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o daljnjem akademskom obrazovanju i obrazovanju na daljinu kao dijelu europske strategije cjeloživotnog učenja [2016/2142(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)324)


7.10. Stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)325)


7.11. Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)326)


7.12. Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)327)


7.13. Lov na kitove u Norveškoj (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000058/2017) koje su postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi u ime Odbora ENVI, Komisiji: Lov na kitove u Norveškoj (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rasprava je održana 7 srpnja 2017 (točka 7 zapisnika od 6.7.2017.).

Prijedlog rezolucije objavljen je 12. rujna 2017 (točka 2 zapisnika od 12.9.2017.).

Prijedlog rezolucije B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)328)


7.14. Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)

Privremeno izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)329)

Govorili su:

Prije glasovanja, Steven Woolfe o stavku 4.


7.15. Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (glasovanje)

Izvješće o utjecaju međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance [2016/2301(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)330)


8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Izvješće: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Momchil Nekov

Izvješće: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Diane Dodds

Izvješće: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Lov na kitove u Norveškoj (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James i Jiří Pospíšil

Privremeno izvješće: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds i Eleonora Forenza

Izvješće: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias i Seán Kelly.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:55 h, a nastavljena u 15:05 h.)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018. (rasprava)

Izjava Vijeća: Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018. (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Siegfried Mureşan (izvjestitelj) i Richard Ashworth (izvjestitelj).

Govorio je Märt Kivine.

Rasprava je zaključena.


12. Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (rasprava)

Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2017/2029(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero predstavila je izvješće.

Govorio je Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća ), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Tunne Kelam, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Michael Gahler i Tonino Picula.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux i Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorio je Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward i Nicola Caputo.

Govorili su: Matti Maasikas i Bodil Valero.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika od 13.9.2017..


13. Stanje u Sjevernoj Koreji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Sjevernoj Koreji (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nirj Deva, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala i Neena Gill, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios i Csaba Sógor, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nirj Deva.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


14. Nedavna zbivanja u području migracija (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Nedavna zbivanja u području migracija (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri i Patrizia Toia.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai i Konstantinos Papadakis.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


15. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 12 zapisnika od 11.9.2017.).

Budući da ni dio kluba zastupnika ni zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu zahtijevali glasovanje (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


16. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednik podsjeća da je preporuka odbora PECH da se ne ulažu prigovori na Delegiranu uredbu Komisije od 12. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu raspodjele sredstava u okviru izravnog upravljanja po ciljevima integrirane pomorske politike i zajedničke ribarstvene politike (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) najavljena 11. rujna 2017. (točka 13 zapisnika od 11.9.2017.).

U roku od 24 sata, koji je utvrđen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, na tu preporuku nije uložen prigovor.

Stoga se ta preporuka smatra prihvaćenom i objavljuje se u usvojenim tekstovima s dnevne sjednice od srijede 13. rujna 2017.


17. Odnosi Turske i EU-a (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Odnosi Turske i EU-a (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexander Graf Lambsdorff, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker i Costas Mavrides.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


18. Stanje u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorio je Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo i José Inácio Faria.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák i Eduard Kukan.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


19. Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (rasprava)

Izvješće o političkim odnosima EU-a s Latinskom Amerikom [2017/2027(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López predstavio je izvješće.

Govorio je Christos Stylianides (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Enrique Guerrero Salom (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho i Laima Liucija Andrikienė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea i Stanislav Polčák.

Govorili su: Christos Stylianides i Javi López.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika od 13.9.2017..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


20. Politički odnosi EU-a s Indijom (kratko predstavljanje)

Izvješće o političkim odnosima EU-a s Indijom [2017/2025(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Govorio je Christos Stylianides (član Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika od 13.9.2017..


21. Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (kratko predstavljanje)

Izvješće o korupciji i ljudskim pravima u trećim zemljama [2017/2028(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák i Notis Marias.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika od 13.9.2017..


22. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor REGI: Sławomir Kłosowski umjesto Edwarda Czesaka

Odbor ITRE: Edward Czesak

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


23. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom drugog mjesečnog zasjedanja u veljači 2017. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 608.828/OJME).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:05 h.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Prilog 1 - Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Prilog 2 - Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma

Posebni odbor za borbu protiv terorizma

(30 članova)

Punopravni članovi

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti