Indekss 
Protokols
PDF 275kWORD 83k
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Vaļu medības Norvēģijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I (debates)
 4.Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I (debates)
 5.Fipronila skandāls: kā uzlabot ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.2.Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.3.Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs (balsošana)
  7.4.ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.5.ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.6.Mediācijas direktīvas īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.7.Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.8.Kosmosa stratēģija Eiropai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.9.Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.10.Novecojušu regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēm ***I (balsošana)
  7.11.Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I (balsošana)
  7.12.Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I (balsošana)
  7.13.Vaļu medības Norvēģijā (balsošana)
  7.14.ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (balsošana)
  7.15.Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Padomes veikta iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 12.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 13.Stāvoklis Ziemeļkorejā (debates)
 14.Nesenā notikumu attīstība migrācijas jomā (debates)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 16.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 17.Turcijas un ES attiecības (debates)
 18.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 19.ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (debates)
 20.ES politiskās attiecības ar Indiju (īss izklāsts)
 21.Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (īss izklāsts)
 22.Komiteju un delegāciju sastāvs
 23.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā
 2. pielikums - Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Vaļu medības Norvēģijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2017) un kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).

Debates notika 2017. gada 6. jūlijā (6.7.2017. protokola 7. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā – par vaļu medībām Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.13. punkts.


3. Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017).

Sēdes vadītāja sveica Mariya Gabriel sakarā ar viņas pirmajām debatēm komisāres statusā.

Carlos Zorrinho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Uzstājās Claudia Țapardel (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Anne Sander PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer un Fernando Ruas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir un Nicola Caputo.

Uzstājās Mariya Gabriel un Carlos Zorrinho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.11. punkts.


4. Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0310/2016).

Jerzy Buzek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ruža Tomašić (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Edward Czesak ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Claude Turmes, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, András Gyürk, Martina Werner un Jaromír Kohlíček.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tim Aker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Paul Rübig un Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly un Zdzisław Krasnodębski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini un Nicola Caputo.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Jerzy Buzek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.12. punkts.


5. Fipronila skandāls: kā uzlabot ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Fipronila skandāls: kā uzlabot ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (2017/2825(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Molly Scott Cato, Marc Tarabella un Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo un Tibor Szanyi.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica par debašu norisi un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

6. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs uzstājās ar paziņojumu, kurā viņš atgādināja Parlamenta galveno lomu saistībā ar problēmām, ar kurām Eiropai un tās iedzīvotājiem ir jāsaskaras, un izklāstīja Parlamenta darbu sasaukuma beigu posmam.

°
° ° °

Uzstājās Iratxe García Pérez - par Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas fizioterapeites Lorena Enebral Pérez likteni, kura vakar tika nogalināta Afganistānā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Pieprasījums atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti [2017/2063(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0259/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0317).


7.2. Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 120. pantu iesniedzis Pavel Svoboda JURI komitejas vārdā, par ierosinājumu iecelt Simon Busuttil Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (12.9.2017. protokola 1. pielikums .)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0318).


7.3. Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs (balsošana)

Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs (2017/2833(RSO)).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

ĪPAŠĀS KOMITEJAS TERORISMA JAUTĀJUMOS SASTĀVS

Pasludināts par apstiprinātu (12.9.2017. protokola 2. pielikums ).


7.4. ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Borrelli (A8-0254/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0319).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Borrelli (A8-0256/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0320).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.6. Mediācijas direktīvas īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās (Mediācijas direktīva) īstenošanu [2016/2066(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0321).


7.7. Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par franšīzes darbību mazumtirdzniecības nozarē [2016/2244(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0199/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Dennis de Jong (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0322).


7.8. Kosmosa stratēģija Eiropai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Kosmosa stratēģiju [2016/2325(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Constanze Krehl (A8-0250/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)323).


7.9. Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par akadēmisku tālākizglītību un tālmācību kā daļu no Eiropas mūžizglītības stratēģijas [2016/2142(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Milan Zver (A8-0252/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)324).


7.10. Novecojušu regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A8-0228/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)325).


7.11. Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)326).


7.12. Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0310/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)327).


7.13. Vaļu medības Norvēģijā (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2017) un kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor un Eleonora Evi.ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).

Debates notika 2017. gada 7. jūlijā (6.7.2017. protokola 7. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2017. gada 12. septembrī (12.9.2017. protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0499/2017 (2017/2712(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)328).


7.14. ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ES pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)329).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Steven Woolfe par 4. punktu.


7.15. Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (balsošana)

Ziņojums par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm [2016/2301(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0269/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)330).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Constanze Krehl ziņojums - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Milan Zver ziņojums - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Momchil Nekov

Carlos Zorrinho ziņojums - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Diane Dodds

Jerzy Buzek ziņojums - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James un Jiří Pospíšil

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt starpposma ziņojums - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds un Eleonora Forenza

Maria Arena ziņojums - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias un Seán Kelly


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.55 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Padomes veikta iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)

Padomes paziņojums: Padomes veikta iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (2017/2720(RSP)).

Märt Kivine (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Siegfried Mureşan (referents) un Richard Ashworth (referents).

Uzstājās Märt Kivine.

Debates tika slēgtas.


12. Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)

Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2017/2029(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0264/2017).

Bodil Valero iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā un Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michael Gahler un Tonino Picula.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux un Sergio Gaetano Cofferati.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward un Nicola Caputo.

Uzstājās Matti Maasikas un Bodil Valero.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2017. protokola 9.14. punkts.


13. Stāvoklis Ziemeļkorejā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ziemeļkorejā (2017/2826(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Nirj Deva ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala un Neena Gill, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios un Csaba Sógor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


14. Nesenā notikumu attīstība migrācijas jomā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Nesenā notikumu attīstība migrācijas jomā (2017/2827(RSP).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri un Patrizia Toia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


15. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (11.9.2017. protokola 12. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu (Reglamenta 231. panta 4. punkts), nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


16. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka par PECH komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret Komisijas 2017. gada 12. jūnija deleģēto regulu, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz tieši pārvaldīto līdzekļu sadalījumu integrētās jūrlietu politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017), tika paziņots 2017. gada 11. septembrī (11.9.2017. protokola 13. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu netika izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, un to publicēs rītdienas, 2017. gada 13. septembra, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


17. Turcijas un ES attiecības (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Turcijas un ES attiecības (2017/2840(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker un Costas Mavrides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


18. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2017/2834(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo un José Inácio Faria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák un Eduard Kukan.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


19. ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (debates)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Latīņameriku [2017/2027(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javi López (A8-0268/2017).

Javi López iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Enrique Guerrero Salom (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides un Javi López.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2017. protokola 9.15. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


20. ES politiskās attiecības ar Indiju (īss izklāsts)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Indiju [2017/2025(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017).

Cristian Dan Preda iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.9.2017. protokola 9.3. punkts.


21. Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (īss izklāsts)

Ziņojums par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs [2017/2028(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017).

Petras Auštrevičius iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.9.2017. protokola 9.16. punkts.


22. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

REGI komiteja: Sławomir Kłosowski – Edward Czesak vietā;

ITRE komiteja: Edward Czesak.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


23. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2017. gada II februāra sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 608.828/OJME).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


1. pielikums - Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


2. pielikums - Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs

Īpašā komiteja terorisma jautājumos

(30 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Juridisks paziņojums - Privātuma politika