Index 
Proces-verbal
PDF 279kWORD 83k
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Vânătoarea de balene în Norvegia (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I (dezbatere)
 4.Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)
 5.Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului UE de alertă rapidă pentru alimente și furaje (dezbatere)
 6.Declarația Președintelui
 7.Votare
  
7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul (vot)
  
7.4.Acordul UE-Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Acordul UE-Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Punerea în aplicare a Directivei privind medierea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.7.Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.8.O strategie spațială pentru Europa (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.9.Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.10.Abrogarea unor regulamente caduce referitoare la căile navigabile interioare și la transportul rutier de mărfuri ***I (vot)
  
7.11.Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I (vot)
  
7.12.Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I (vot)
  
7.13.Vânătoarea de balene în Norvegia (vot)
  
7.14.Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)
  
7.15.Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2018 (dezbatere)
 12.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 13.Situația din Coreea de Nord (dezbatere)
 14.Evenimente recente din domeniul migrației (dezbatere)
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 16.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 17.Relația Turcia-UE (dezbatere)
 18.Situația din Venezuela (dezbatere)
 19.Relațiile politice ale UE cu America Latină (dezbatere)
 20.Relațiile politice ale UE cu India (prezentare succintă)
 21.Corupția și drepturile omului în țările terțe (prezentare succintă)
 22.Componența comisiilor și delegațiilor
 23.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE
 Anexa 2 - Componența nominală a Comisiei speciale pentru combaterea terorismului


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Vânătoarea de balene în Norvegia (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000058/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Dezbaterea a avut loc la 6 iulie 2017 (punctul 7 al PV din 6.7.2017).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Renata Briano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, referitoare la vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Vot: punctul 7.13 al PV din 12.9.2017.


3. Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Președinta i-a urat bun venit dnei Mariya Gabriel cu ocazia primei sale dezbateri în calitate de comisar.

Carlos Zorrinho și-a prezentat raportul.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Claudia Țapardel (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Anne Sander, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer și Fernando Ruas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir și Nicola Caputo.

Au intervenit: Mariya Gabriel și Carlos Zorrinho.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 12.9.2017.


4. Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ruža Tomašić (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Edward Czesak, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Claude Turmes, Zoltán Balczó, neafiliat, András Gyürk, Martina Werner și Jaromír Kohlíček.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Tim Aker care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig și Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly și Zdzisław Krasnodębski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini și Nicola Caputo.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Jerzy Buzek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 12.9.2017.


5. Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului UE de alertă rapidă pentru alimente și furaje (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului UE de alertă rapidă pentru alimente și furaje (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ivo Belet, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Molly Scott Cato, Marc Tarabella și Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, privind desfășurarea dezbaterii, și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

6. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a reamintit că Parlamentul European joacă un rol central în ceea ce privește provocările cu care se confruntă Europa și cetățenii săi și a prezentat pe scurt acțiunile Parlamentului până la finalul legislaturii

°
° ° °

A intervenit Iratxe García Pérez în legătură cu soarta lui Lorena Enebral Pérez, chineziterpeută în cadrul Comitetului Internațional al Crucii Roșii, asasinată ieri în Afganistan.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0317)


7.2. Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură, de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, prin care se propune numirea lui Simon Busuttil în cadrul comitetului instituit în conformitate cu articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 12.9.2017)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0318)


7.3. Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul (vot)

Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul (2017/2833(RSO))

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI SPECIALE PRIVIND TERORISMUL

Declarat aprobat (anexa 2 al PV din 12.9.2017)


7.4. Acordul UE-Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0319)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.5. Acordul UE-Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0320)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.6. Punerea în aplicare a Directivei privind medierea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (Directiva privind medierea) [2016/2066(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0321)


7.7. Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul [2016/2244(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Dennis de Jong (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0322)


7.8. O strategie spațială pentru Europa (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la o strategie spațială pentru Europa [2016/2325(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)323)


7.9. Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții [2016/2142(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)324)


7.10. Abrogarea unor regulamente caduce referitoare la căile navigabile interioare și la transportul rutier de mărfuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1101/89 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2888/2000 și a Regulamentului (CE) nr. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)325)


7.11. Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)326)


7.12. Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)327)


7.13. Vânătoarea de balene în Norvegia (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000058/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Dezbaterea a avut loc la 7 iulie 2017 (punctul 7 al PV din 6.7.2017).

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 12 septembrie 2017 (punctul 2 al PV din 12.9.2017).

Propunere de rezoluție B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)328)


7.14. Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)

Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)329)

Intervenții

Înaintea votului, Steven Woolfe, privind punctul 4.


7.15. Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (vot)

Raport referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale [2016/2301(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)330)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák și Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Momchil Nekov

Raport Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák și Diane Dodds

Raport Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James și Jiří Pospíšil

Raport interimar Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds și Eleonora Forenza

Raport Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias și Seán Kelly.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.55, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2018 (dezbatere)

Declarație a Consiliului: Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Siegfried Mureşan (raportor) și Richard Ashworth (raportor).

A intervenit Märt Kivine.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)

Raport referitor la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2017/2029(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero și-a prezentat raportul.

A intervenit Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, și Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Michael Gahler și Tonino Picula.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux și Sergio Gaetano Cofferati.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward și Nicola Caputo.

Au intervenit: Matti Maasikas și Bodil Valero.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 13.9.2017.


13. Situația din Coreea de Nord (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Coreea de Nord (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: David McAllister, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala și Neena Gill, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios și Csaba Sógor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nirj Deva.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Evenimente recente din domeniul migrației (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Evenimente recente din domeniul migrației (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri și Patrizia Toia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai și Konstantinos Papadakis.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 12 al PV din 11.9.2017).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


16. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că Recomandarea Comisiei PECH de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 12 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) a fost anunțată la 11 septembrie 2017 (punctul 13 al PV din 11.9.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința de mâine, 13 septembrie 2017.


17. Relația Turcia-UE (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relația Turcia-UE (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker și Costas Mavrides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


18. Situația din Venezuela (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A intervenit Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák și Eduard Kukan.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Relațiile politice ale UE cu America Latină (dezbatere)

Raport referitor la relațiile politice ale UE cu America Latină [2017/2027(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho și Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Christos Stylianides și Javi López.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.15 al PV din 13.9.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


20. Relațiile politice ale UE cu India (prezentare succintă)

Raport referitor la relațiile politice ale UE cu India [2017/2025(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.3 al PV din 13.9.2017.


21. Corupția și drepturile omului în țările terțe (prezentare succintă)

Raport referitor la corupție și drepturile omului în țările terțe [2017/2028(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Notis Marias.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.16 al PV din 13.9.2017.


22. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

REGI: Sławomir Kłosowski în locul lui Edward Czesak

ITRE: Edward Czesak

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


23. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune februarie II 2017 este disponibilă pe site-ul Europarl.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 608.828/OJME).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Anexa 1 - Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Anexa 2 - Componența nominală a Comisiei speciale pentru combaterea terorismului

Comisia specială pentru combaterea terorismului

(30 membres)

Membres titulaires

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Aviz juridic - Politica de confidențialitate