Zoznam 
Zápisnica
PDF 278kWORD 84k
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Lov veľrýb v Nórsku (predložené návrhy uznesení)
 3.Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I (rozprava)
 4.Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I (rozprava)
 5.Škandál týkajúci sa fipronilu: ako zlepšiť systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá (rozprava)
 6.Vyhlásenie Predsedníctva
 7.Hlasovanie
  
7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  
7.4.Dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Dohoda medzi EÚ a Islandom týkajúca sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Vykonávanie smernice o mediácii (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
7.11.Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I (hlasovanie)
  
7.12.Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I (hlasovanie)
  
7.13.Lov veľrýb v Nórsku (hlasovanie)
  
7.14.Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
  
7.15.Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Výklad Rady týkajúci sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2018 (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Situácia v Severnej Kórei (rozprava)
 14.Aktuálny vývoj v oblasti migrácie (rozprava)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 16.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 17.Vzťah Turecko – EÚ (rozprava)
 18.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 19.Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (rozprava)
 20.Politické vzťahy EÚ s Indiou (stručná prezentácia)
 21.Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 22.Zloženie výborov a delegácií
 23.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
 Príloha 2 - Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Lov veľrýb v Nórsku (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2017) ktorú položil Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lov veľrýb v Nórsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava sa konala 6. júla 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2017).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen, v mene skupiny PPE, Renata Briano, v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker, v mene skupiny ECR, Catherine Bearder, v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp, v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor, v mene skupiny Verts/ALE a Eleonora Evi, v mene skupiny EFDD, o love veľrýb v Nórsku (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 12.9.2017.


3. Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Predsedníčka privítala Mariyu Gabrielovú, ktorá sa na rozprave zúčastní prvýkrát ako komisárka.

Carlos Zorrinho uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Claudia Țapardel (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Anne Sander v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer a Fernando Ruas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir a Nicola Caputo.

Vystúpili: Mariya Gabriel a Carlos Zorrinho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 12.9.2017.


4. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ruža Tomašić (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Edward Czesak v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, András Gyürk, Martina Werner a Jaromír Kohlíček.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tim Aker ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig a Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly a Zdzisław Krasnodębski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini a Nicola Caputo.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Jerzy Buzek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 12.9.2017.


5. Škandál týkajúci sa fipronilu: ako zlepšiť systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Škandál týkajúci sa fipronilu: ako zlepšiť systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Molly Scott Cato, Marc Tarabella a Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, k priebehu rozpravy, a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

6. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie, v ktorom pripomenul ústrednú úlohu Parlamentu v súvislosti s výzvami, ktorým musia čeliť Európa i jej občania, a načrtol usmernenia pre akčný plán Parlamentu pre koniec legislatívneho obdobia.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Iratxe García Pérez k osudu fyzioterapeutky Medzinárodného výboru Červeného kríža Loreny Enebralovej Pérezovej, ktorá bola včera v Afganistane zavraždená.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej [2017/2063(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0317)


7.2. Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku predložil Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, ktorým sa navrhuje vymenovať Simona Busuttila za člena výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 12.9.2017)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0318)


7.3. Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)

Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus (2017/2833(RSO))

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

MENOVITÉ ZLOŽENIE OSOBITNÉHO VÝBORU PRE TERORIZMUS

Vyhlásený za schválený (príloha 2 zápisnice zo dňa 12.9.2017)


7.4. Dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0319)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.5. Dohoda medzi EÚ a Islandom týkajúca sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0320)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.6. Vykonávanie smernice o mediácii (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (smernica o mediácii) [2016/2066(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0321)


7.7. Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu [2016/2244(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Dennis de Jong (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0322)


7.8. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru [2016/2325(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)323)


7.9. Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o ďalšom a diaľkovom akademickom vzdelávaní ako súčasti európskej stratégie celoživotného vzdelávania [2016/2142(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)324)


7.10. Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)325)


7.11. Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)326)


7.12. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)327)


7.13. Lov veľrýb v Nórsku (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2017) ktorú položil Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi.v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lov veľrýb v Nórsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava sa uskutočnila 7. júla 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2017).

Návrh uznesenia bol oznámený 12. septembra 2017 (bod 2 zápisnice zo dňa 12.9.2017).

Návrh uznesenia B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)328)


7.14. Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)329)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, Steven Woolfe k odseku 4.


7.15. Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (hlasovanie)

Správa o vplyve medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce [2016/2301(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)330)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Momchil Nekov

Správa: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Diane Dodds

Správa: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Lov veľrýb v Nórsku (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James a Jiří Pospíšil

Predbežná správa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds a Eleonora Forenza

Správa: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias a Seán Kelly.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Výklad Rady týkajúci sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2018 (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Výklad Rady týkajúci sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan (spravodajca) a Richard Ashworth (spravodajca).

V rozprave vystúpil Märt Kivine.

Rozprava sa skončila.


12. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)

Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2017/2029(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero uviedla správu.

V rozprave vystúpil Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Molly Scott Cato, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD a Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler a Tonino Picula.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux a Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward a Nicola Caputo.

Vystúpili: Matti Maasikas a Bodil Valero.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 13.9.2017.


13. Situácia v Severnej Kórei (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Severnej Kórei (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Nirj Deva v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala a Neena Gill, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios a Csaba Sógor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


14. Aktuálny vývoj v oblasti migrácie (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Aktuálny vývoj v oblasti migrácie (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri a Patrizia Toia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


15. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 12 zápisnice zo dňa 11.9.2017) bolo oznámené korigendum (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


16. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčanie výboru PECH nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 12. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov v rámci priameho hospodárenia medzi ciele integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) bolo oznámené 11. septembra 2017 (bod 13 zápisnice zo dňa 11.9.2017).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo zajtrajšej schôdze, t. j. z 13. septembra 2017.


17. Vzťah Turecko – EÚ (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Vzťah Turecko – EÚ (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker a Costas Mavrides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


18. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia vo Venezuele (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

V rozprave vystúpil Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák a Eduard Kukan.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


19. Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (rozprava)

Správa o politických vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou [2017/2027(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Christos Stylianides a Javi López.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 13.9.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


20. Politické vzťahy EÚ s Indiou (stručná prezentácia)

Správa o politických vzťahoch EÚ s Indiou [2017/2025(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 13.9.2017.


21. Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (stručná prezentácia)

Správa o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách [2017/2028(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.16 zápisnice zo dňa 13.9.2017.


22. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor REGI: Sławomir Kłosowski, ktorým je nahradený Edward Czesak

výbor ITRE: Edward Czesak

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


23. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi februára II 2017 je k dispozícii na stránke Europarl.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 608.828/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Príloha 1 - Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Príloha 2 - Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus

Commission spéciale sur le terrorisme

(30 membres)

Membres titulaires

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia