Kazalo 
Zapisnik
PDF 268kWORD 83k
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Kitolov na Norveškem (vloženi predlogi resolucij)
 3.Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I (razprava)
 4.Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I (razprava)
 5.Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (razprava)
 6.Izjava predsedujočega
 7.Čas glasovanja
  7.1.Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)
  7.4.Sporazum med EU in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Izvajanje direktive o mediaciji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Vesoljska strategija za Evropo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.9.Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.10.Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorji prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga ***I (glasovanje)
  7.11.Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I (glasovanje)
  7.12.Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I (glasovanje)
  7.13.Kitolov na Norveškem (glasovanje)
  7.14.Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)
  7.15.Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2018 (razprava)
 12.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)
 13.Razmere v Severni Koreji (razprava)
 14.Najnovejši razvoj dogodkov na področju migracij (razprava)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 16.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 17.Odnosi med Turčijo in EU (razprava)
 18.Razmere v Venezueli (razprava)
 19.Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (razprava)
 20.Politični odnosi EU z Indijo (kratka predstavitev)
 21.Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (kratka predstavitev)
 22.Sestava odborov in delegacij
 23.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU
 Priloga 2 - Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Kitolov na Norveškem (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2017), ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor in Eleonora Evi, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Kitolov na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Razprava je potekala 6. julija 2017 (točka 7 zapisnika z dne 6.7.2017).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Sirpa Pietikäinen, v imenu skupine PPE, Renata Briano, v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker, v imenu skupine ECR, Catherine Bearder, v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp, v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor, v imenu skupine Verts/ALE in Eleonora Evi, v imenu skupine EFDD, o kitolovu na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 12.9.2017.


3. Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Predsedujoča je izrekla dobrodošlico Mariyi Gabriel ob njeni prvi razpravi v vlogi komisarke.

Carlos Zorrinho je predstavil poročilo.

Govorila je Mariya Gabriel (članica Komisije).

Govorili so Claudia Țapardel (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Anne Sander v imenu skupine PPE, Dan Nica v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Bullock v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer in Fernando Ruas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir in Nicola Caputo.

Govorila sta Mariya Gabriel in Carlos Zorrinho.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 12.9.2017.


4. Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Ruža Tomašić (pripravljavka mnenja odbora REGI), Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Dan Nica v imenu skupine S&D, Edward Czesak v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Claude Turmes, Zoltán Balczó samostojni poslanec, András Gyürk, Martina Werner in Jaromír Kohlíček.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Tim Aker ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Paul Rübig in Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly in Zdzisław Krasnodębski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini in Nicola Caputo.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Jerzy Buzek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 12.9.2017.


5. Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, ki je odgovorila tudi na tri vprašanja z dvigom modrega kartončka, ki so jih postavili Molly Scott Cato, Marc Tarabella in Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo in Tibor Szanyi.

Govorili so Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, o poteku razprave, in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

6. Izjava predsedujočega

Predsednik je v izjavi poudaril osrednjo vlogo Parlamenta pri obravnavi izzivov, s katerimi se sooča Evropa in njeni državljani, ter začrtal usmeritev dela Parlamenta do izteka parlamentarnega obdobja.

°
° ° °

Govorila je Iratxe García Pérez o usodi Lorene Enebral Pérez, fizioterapevtke pri Mednarodnem odboru Rdečega križa, ki je bila včeraj umorjena v Afganistanu.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0317)


7.2. Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 120 Poslovnika predložil Pavel Svoboda, v imenu odbora JURI, o predlogu za imenovanje Simona Busuttila v odbor v skladu s členom 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 12.9.2017)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0318)


7.3. Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)

Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu (2017/2833(RSO))

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

POIMENSKA SESTAVA POSEBNEGA ODBORA O TERORIZMU

Razglašeno kot odobreno (priloga 2 zapisnika z dne 12.9.2017)


7.4. Sporazum med EU in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o Sporazumu med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Borrelli (A8-0254/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0319)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.5. Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Borrelli (A8-0256/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0320)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.6. Izvajanje direktive o mediaciji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah („direktiva o mediaciji“) [2016/2066(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0321)


7.7. Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju [2016/2244(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Dennis de Jong (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0322)


7.8. Vesoljska strategija za Evropo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vesoljski strategiji za Evropo [2016/2325(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)323)


7.9. Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o nadaljnjem akademskem izobraževanju in izobraževanju na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje [2016/2142(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0252/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)324)


7.10. Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorji prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1101/89, uredb (ES) št. 2888/2000 in (ES) št. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0228/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)325)


7.11. Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)326)


7.12. Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)327)


7.13. Kitolov na Norveškem (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2017) ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor in Eleonora Evi v imenu odbora ENVI, Komisiji: Kitolov na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Razprava je potekala dne 7. julija 2017 (točka 7 zapisnika z dne 6.7.2017).

Predlog resolucije je bil objavljen 12. septembra 2017 (točka 2 zapisnika z dne 12.9.2017).

Predlog resolucije B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)328)


7.14. Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)

Vmesno poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy in Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)329)

Govori

Steven Woolfe je pred glasovanjem govoril o odstavku 4.


7.15. Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (glasovanje)

Poročilo o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige [2016/2301(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Maria Arena (A8-0269/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)330)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák in Bogdan Andrzej Zdrojewski

Poročilo: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Momchil Nekov

Poročilo: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák in Diane Dodds

Poročilo: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly in Stanislav Polčák

Kitolov na Norveškem (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James in Jiří Pospíšil

Vmesno poročilo: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy in Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds in Eleonora Forenza

Poročilo: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias in Seán Kelly.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.55, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2018 (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorila sta Siegfried Mureşan (poročevalec) in Richard Ashworth (poročevalec).

Govoril je Märt Kivine.

Razprava se je zaključila.


12. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)

Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP [2017/2029(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero je predstavila poročilo.

Govoril je Matti Maasikas (predsedujoči Svetu), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, in Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorila sta Michael Gahler in Tonino Picula.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux in Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govoril je Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward in Nicola Caputo.

Govorila sta Matti Maasikas in Bodil Valero.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 13.9.2017.


13. Razmere v Severni Koreji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Severni Koreji (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Nirj Deva v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala in Neena Gill, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios in Csaba Sógor, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nirj Deva.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


14. Najnovejši razvoj dogodkov na področju migracij (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Najnovejši razvoj dogodkov na področju migracij (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri in Patrizia Toia.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai in Konstantinos Papadakis.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


15. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 12 zapisnika z dne 11.9.2017).

Ker nobena politična skupina oziroma število poslancev, ki dosega vsaj najnižji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je popravek sprejet.


16. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je opomnil, da je bilo priporočilo odbora PECH, da se ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) podano 11. septembra 2017 (točka 13 zapisnika z dne 11.9.2017).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno pa bo v Sprejetih besedilih seje v sredo, 13. septembra 2017.


17. Odnosi med Turčijo in EU (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Odnosi med Turčijo in EU (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker in Costas Mavrides.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Johannes Hahn.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


18. Razmere v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govoril je Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo in José Inácio Faria.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák in Eduard Kukan.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


19. Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (razprava)

Poročilo o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko [2017/2027(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Enrique Guerrero Salom (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea in Stanislav Polčák.

Govorila sta Christos Stylianides in Javi López.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika z dne 13.9.2017.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


20. Politični odnosi EU z Indijo (kratka predstavitev)

Poročilo o političnih odnosih EU z Indijo [2017/2025(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 13.9.2017.


21. Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (kratka predstavitev)

Poročilo o korupciji in človekovih pravicah v tretjih državah [2017/2028(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Notis Marias.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika z dne 13.9.2017.


22. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor REGI: Sławomir Kłosowski namesto Edwarda Czesaka

odbor ITRE: Edward Czesak

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


23. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem februarja II 2017, je na voljo na spletišču Europarl.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 608.828/OJME).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Priloga 1 - Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Priloga 2 - Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu

Posebni odbor o terorizmu

(30 članov)

Polnopravni člani

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov