Index 
Protokoll
PDF 274kWORD 82k
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag)
 3.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (debatt)
 4.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (debatt)
 5.Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  7.4.Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Genomförande av medlingsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Franchising inom detaljhandeln (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.En rymdstrategi för Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.10.Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  7.11.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (omröstning)
  7.12.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (omröstning)
  7.13.Valfångst i Norge (omröstning)
  7.14.EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (omröstning)
  7.15.Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (debatt)
 12.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 13.Situationen i Nordkorea (debatt)
 14.Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 16.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 17.Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt)
 18.Situationen i Venezuela (debatt)
 19.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)
 20.EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse)
 21.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 22.Utskottens och delegationernas sammansättning
 23.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget
 Bilaga 2 - Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debatten hade hållits den 6 juli 2017 (punkt 7 i protokollet av den 6.7.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Sirpa Pietikäinen, för PPE-gruppen, Renata Briano, för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen, Catherine Bearder, för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp, för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor, för Verts/ALE-gruppen och Eleonora Evi, för EFDD-gruppen, om valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 12.9.2017.


3. Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Talmannen hälsade Mariya Gabriel välkommen till hennes första debatt som ledamot av kommissionen.

Carlos Zorrinho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Claudia Țapardel (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Anne Sander för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer och Fernando Ruas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir och Nicola Caputo.

Talare: Mariya Gabriel och Carlos Zorrinho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 12.9.2017.


4. Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Ruža Tomašić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Edward Czesak för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Claude Turmes; Zoltán Balczó, grupplös, András Gyürk, Martina Werner och Jaromír Kohlíček.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Tim Aker som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer; Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Bill Etheridge; Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly och Zdzisław Krasnodębski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 12.9.2017.


5. Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Molly Scott Cato, Marc Tarabella och Doru-Claudian Frunzulică; Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska; Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo och Tibor Szanyi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten; Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

6. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han påminde om parlamentets centrala roll i de utmaningar som Europa och dess medborgare står inför och redogjorde i stora drag för parlamentets uppgifter fram till slutet av valperioden.

°
° ° °

Talare: Iratxe García Pérez yttrade sig om den sjukgymnast i Internationella Rödakorskommittén, Lorena Enebral Pérez, som hade mördats föregående dag i Afghanistan.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet [2017/2063(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0317)


7.2. Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 12.9.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0318)


7.3. Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (2017/2833(RSO))

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

ANTAL LEDAMÖTER I SÄRSKILDA UTSKOTTET FÖR TERRORISMFRÅGOR

Förklarades godkänt (bilaga 2 i protokollet av den 12.9.2017)


7.4. Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0319)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.5. Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0320)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.6. Genomförande av medlingsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet) [2016/2066(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franchising inom detaljhandeln (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om franchising inom detaljhandeln [2016/2244(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Dennis de Jong (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0322)


7.8. En rymdstrategi för Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en rymdstrategi för Europa [2016/2325(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)323)


7.9. Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande [2016/2142(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)324)


7.10. Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)325)


7.11. Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)326)


7.12. Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)327)


7.13. Valfångst i Norge (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi.för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debatten hade ägt rum den 7 juli 2017 (punkt 7 i protokollet av den 6.7.2017).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 12 september 2017 (punkt 2 i protokollet av den 12.9.2017).

Resolutionsförslag B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)328)


7.14. EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)329)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Steven Woolfe om punkt 4.


7.15. Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (omröstning)

Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna [2016/2301(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)330)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák och Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Momchil Nekov

Betänkande Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Diane Dodds

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Valfångst i Norge (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James och Jiří Pospíšil

Betänkande Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds och Eleonora Forenza

Betänkande Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias och Seán Kelly.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (debatt)

Uttalande av rådet: Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan (föredragande) och Richard Ashworth (föredragande).

Talare: Märt Kivine.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2017/2029(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato; Javier Nart för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Michael Gahler och Tonino Picula.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek; Ana Gomes, Christofer Fjellner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bodil Valero; Soraya Post, Gilles Pargneaux och Sergio Gaetano Cofferati.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward och Nicola Caputo.

Talare: Matti Maasikas och Bodil Valero.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 13.9.2017.


13. Situationen i Nordkorea (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nordkorea (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala och Neena Gill, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios och Csaba Sógor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nirj Deva.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cécile Kashetu Kyenge; Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai och Konstantinos Papadakis.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 12 i protokollet av den 11.9.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning ansågs den ha godkänts.


16. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om rekommendationen från PECH-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017). Rekommendationen tillkännagavs den 11 september 2017 (punkt 13 i protokollet av den 11.9.2017).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den 13 september 2017.


17. Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan Turkiet och EU (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou; Charles Tannock för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


18. Situationen i Venezuela (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák och Eduard Kukan.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Enrique Guerrero Salom (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides och Javi López.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 13.9.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


20. EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien [2017/2025(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 13.9.2017.


21. Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer [2017/2028(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 13.9.2017.


22. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

REGI-utskottet: Sławomir Kłosowski i stället för Edward Czesak

ITRE-utskottet: Edward Czesak

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


23. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari II 2017 finns tillgängligt på Europarl.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 608.828/OJME).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Bilaga 1 - Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Bilaga 2 - Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

Särskilda utskottet för terrorismfrågor

(30 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy