Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (B8-0506/2017)'

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaruu, Soraya Post και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (B8-0507/2017)'

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou και Kostas Chrysogonos, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Καμπότζη και ιδίως την περίπτωση του κ. Kem Sokha (B8-0508/2017)'

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (B8-0509/2017)'

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (B8-0510/2017)'

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (B8-0511/2017).

II.   Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (B8-0512/2017)'

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσηςαστολή της αντιπολίτευσης (B8-0514/2017)'

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (B8-0515/2017)'

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (B8-0520/2017)'

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (B8-0522/2017)'

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (B8-0524/2017)'

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (B8-0526/2017).

III.   Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με το Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (B8-0513/2017)'

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (B8-0517/2017)'

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (B8-0518/2017)'

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (B8-0519/2017)'

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (B8-0521/2017)'

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (B8-0523/2017).

IV.   Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé' Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με το Μιανμάρ και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (B8-0525/2017)'

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μιανμάρ και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (B8-0527/2017)'

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Μιανμάρ και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (B8-0528/2017)'

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Μιανμάρ και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (B8-0529/2017)'

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Μιανμάρ και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (B8-0530/2017)'

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Μιανμάρ και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (B8-0531/2017).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου