Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на официалния контрол на рибните продукти, уловени от кораби, плаващи под флага на държава членка и въведени в Съюза след преминаването им през трети страни и за установяване на образец на здравен сертификат за тези продукти (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - срок: 25 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - срок: 22 ноември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за установяване на насоки за електроенергийното балансиране (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - срок: 11 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно програма за наблюдение на болестта хронично линеене при животните от семейство еленови в Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция и за отмяна на Решение № 2007/182/ЕО на Комисията (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход по отношение на събираните извън класифицираните производствени зони бодлокожи (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - срок: 20 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на бодлокожите, уловени извън пределите на класифицираните производствени райони (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - срок: 20 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на метод за откриване на паралитична отрова от черупчести мекотели (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на температурните условия по време на транспортиране на месо (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - срок: 20 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - срок: 29 ноември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2010/670/ЕС на Комисията по отношение на използването на неизплатени приходи от първия кръг от покани за представяне на предложения (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежки превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - срок: 30 ноември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Рeгламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от Bacillus amyloliquefaciens щам FZB24, Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600, глинест въглен, дихлорпроп-P, етефон, етридиазол, флоникамид, флуазифоп-П, водороден пероксид, металдехид, пенконазол, спинеторам, тау-флувалинат и Urtica spp. във или върху определени продукти (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - срок: 15 септември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматизиращо вещество 4,5-епоксидек-2(транс)- енал от списъка на Съюза (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - срок: 18 август 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - срок: 11 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - срок: 11 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - срок: 19 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VІІ към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, във връзка със списъка на референтните лаборатории на Съюза (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - срок: 15 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2009/607/ЕО по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на твърди настилки и облицовки (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност