Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg

5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som indføres til Unionen efter overførsel i tredjelande, og om et standardsundhedscertifikat for disse produkter (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - frist: 18. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om afbødende foranstaltninger og benchmarkniveauer for reduktion af forekomsten af acrylamid i fødevarer (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - frist: 25. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - frist: 21 oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bly, kviksølv, melamin og decoquinat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - frist: 22. november 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54),

- Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - frist: 11. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår et overvågningsprogram for chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen og Sverige og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/182/EF (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - frist: 18. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer for så vidt angår pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - frist: 20. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum for så vidt angår pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - frist: 20. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår metode til påvisning af paralytisk skaldyrsgift (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - frist: 21. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår temperaturforhold under transport af kød (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - frist: 20. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - frist: 21. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - frist: 29. november 2017)
henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om ændring af Kommissionens afgørelse 2010/670/EU for så hvidt angår anvendelsen af ikkeudbetalte indtægter fra den første ansøgningsrunde (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - frist: 30. november 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - frist: 7. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leret trækul, dichlorprop-P, ethephon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, hydrogenperoxid, metaldehyd, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - frist: 15. september 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - frist: 7. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - frist: 7. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - frist: 18. august 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - frist: 7. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - frist: 11. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - frist: 11. oktober 2017)
henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - frist: 19. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, for så vidt angår listen over EU-referencelaboratorier (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - frist: 18. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - frist: 15. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - frist: 18. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2009/607/EF for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - frist: 21. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik