Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de officiële controles van visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en in de Unie zijn binnengebracht na via derde landen te zijn vervoerd, en tot vaststelling van een modelcertificaat voor die producten (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van beperkende maatregelen en referentieniveaus ter beperking van de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - termijn : 25 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI(artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - termijn : 22 november 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - termijn : 11 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een programma van toezicht op Chronic Wasting Disease (CWD) bij hertachtigen in Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen en Zweden en tot intrekking van Beschikking 2007/182/EG van de Commissie (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong wat buiten de ingedeelde productiegebieden verzamelde stekelhuidigen betreft (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - termijn : 20 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, wat buiten de ingedeelde productiegebieden verzamelde stekelhuidigen betreft (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - termijn : 20 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat de detectiemethode voor paralytic shellfish poison (PSP) betreft (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de temperatuur tijdens het vervoer van vlees betreft (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - termijn : 20 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, IV, VI, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - termijn : 29 november 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 7 betreft (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - termijn : 6 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2010/670/EU van de Commissie wat betreft het gebruik van niet-uitbetaalde inkomsten uit de eerste ronde van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - termijn : 6 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de bepaling van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van zware bedrijfsvoertuigen betreft, en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - termijn : 30 november 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 betreft (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, met klei gemengde houtskool, dichloorprop-P, ethefon, etridiazool, flonicamid, fluazifop-P, metaldehyde, penconazool, waterstofperoxide, spinetoram, tau-fluvalinaat en Urtica spp. in of op bepaalde producten (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - termijn : 15 september 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 12 betreft (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 15 betreft (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van de aromastof 4,5-epoxydec-2(trans)-enal uit de EU-lijst (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - termijn : 18 augustus 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 16 betreft (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EU-milieukeur (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - termijn : 11 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - termijn : 11 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - termijn : 19 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, wat de lijst van referentielaboratoria van de Europese Unie betreft (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot opstelling van de "Prodcom-lijst" van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - termijn : 15 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2009/607/EG betreffende de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor harde vloer- en wandbekledingen (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid