Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg

5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich oraz ustanawiające wzór świadectwa zdrowia dla tych produktów (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - termin: 25 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - termin: 22 listopada 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - termin: 11 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do programu nadzoru nad przewlekłą chorobą wyniszczającą u jeleniowatych w Estonii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i Szwecji oraz uchylające decyzję Komisji 2007/182/WE (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - termin: 20 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - termin: 20 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do metody wykrywania toksyny paralitycznej (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków dotyczących temperatury podczas transportu mięsa (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - termin: 20 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - termin: 29 listopada 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2010/670/UE w odniesieniu do rozdziału niewydatkowanych dochodów z pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - termin: 30 listopada 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Bacillus amyloliquefaciens szczep FZB24, Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, glinowanego węgla aktywnego, dichlorpropu-P, etefonu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, nadtlenku wodoru, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluwalinatu i Urtica spp. w określonych produktach lub na ich powierzchni (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - termin: 15 września 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej 4,5-epoksydec-2(trans)-enal (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - termin: 18 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - termin: 11 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - termin: 11 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - termin: 19 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do wykazu unijnych laboratoriów referencyjnych (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - termin: 15 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2009/607/WE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności