Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce privește controalele oficiale privind produsele pescărești capturate de nave care arborează pavilionul unui stat membru și introduse în Uniune după ce au fost transferate în țări terțe și de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru aceste produse (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - termen: 18 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a măsurilor de atenuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - termen: 25 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - termen: 21 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește nivelurile maxime de plumb, mercur, melamină și decochinat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - termen: 22 noiembrie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - termen: 11 octombrie 2017)
retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește un program de supraveghere pentru boala cașectizantă cronică a cervidelor din Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia și de abrogare a Deciziei 2007/182/CE a Comisiei (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - termen: 18 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală în ceea ce privește echinodermele recoltate în afara zonelor de producție clasificate (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - termen: 20 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman în ceea ce privește echinodermele recoltate din afara zonelor de producție clasificate (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - termen: 20 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce privește metoda de detectare a toxinelor paralitice ale crustaceelor (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - termen: 21 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de temperatură în timpul transportului cărnii (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - termen: 20 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - termen: 21 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, IV, VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - termen: 29 noiembrie 2017)
retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - termen: 6 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2010/670/UE a Comisiei în ceea ce privește utilizarea veniturilor nevărsate din prima rundă de cereri de propuneri (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - termen: 6 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale vehiculelor grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - termen: 30 noiembrie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - termen: 7 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24, Bacillus amyloliquefaciens tulpina MBI 600, cărbune argilos, diclorprop-P, etefon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, peroxid de hidrogen, metaldehidă, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat și Urtica spp. din sau de pe anumite produse (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - termen: 15 septembrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește standardul internațional de contabilitate 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - termen: 7 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - termen: 7 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a substanței aromatizante 4,5-epoxidec-trans-2-enal (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - termen: 18 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - termen: 7 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind eticheta UE ecologică (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - termen: 11 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - termen: 11 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - termen: 19 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor în ceea ce privește lista cu laboratoarele de referință ale Uniunii (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - termen: 18 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de stabilire a „listei Prodcom” de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - termen: 15 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Directiva Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - termen: 18 octombrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2009/607/CE în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru îmbrăcăminți rezistente (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - termen: 21 octombrie 2017)
retrimis comisiei competente: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate