Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly produktov rybolovu, ktoré boli ulovené loďami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu a ktoré vstúpili do Únie po prevoze cez tretie krajiny, a ktorým sa zároveň stanovuje vzor zdravotného certifikátu na uvedené produkty (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - lehota: 18. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na zmiernenie a porovnávacie úrovne na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - lehota: 25. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - lehota: 21. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá olova, ortuti, melamínu a dekochinátu (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - lehota: 22. november 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - lehota: 11. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o program dohľadu nad chronickým chradnutím jeleňovitých v Estónsku, vo Fínsku, v Lotyšsku, Litve, Poľsku a vo Švédsku, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/182/ES (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - lehota: 18. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o ostnatokožce zberané mimo klasifikovaných produkčných oblastí (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - lehota: 20. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o ostnatokožce zberané mimo klasifikovaných produkčných oblastí (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - lehota: 20. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o metódu detekcie paralytického jedu mäkkýšov (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - lehota: 21. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o teplotné podmienky počas prepravy mäsa (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - lehota: 20. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - lehota: 21. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, IV, VI, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - lehota: 29. november 2017)
predložené gestorskému výboru: AGRI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - lehota: 6. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o použitie nevyplatených výnosov z prvého kola výziev na predloženie návrhov (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - lehota: 6. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - lehota: 30. november 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - lehota: 7. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600, ílovitého drevného uhlia, dichlórpropu-P, etefónu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, peroxidu vodíka, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluvalinátu a Urtica spp. v určitých produktoch alebo na nich (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - lehota: 15. september 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - lehota: 7. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - lehota: 7. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky 4,5-epoxy-2(trans)-decenál zo zoznamu Únie (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - lehota: 18. august 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - lehota: 7. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - lehota: 11. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - lehota: 11. október 2017)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - lehota: 19. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, pokiaľ ide o zoznam referenčných laboratórií Únie (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - lehota: 18. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - lehota: 15. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - lehota: 18. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/607/ES, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ tuhým krytinám (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - lehota: 21. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia