Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg

5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 glede uradnega nadzora ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so vneseni v Unijo po tem, ko so bili preneseni v tretjih državah, ter o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za navedene proizvode (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - rok: 25. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za svinec, živo srebro, melamin in dekokvinat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - rok: 22. november 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o določitvi smernic za izravnavo električne energije (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - rok: 11. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi prilog I in III k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede programa spremljanja bolezni kroničnega hiranja pri jelenih v Estoniji, na Finskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem in Švedskem ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/182/ES (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora glede iglokožcev, nabranih zunaj razvrščenih proizvodnih območij (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - rok: 20. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, glede iglokožcev, nabranih izven razvrščenih proizvodnih območij (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - rok: 20. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 2074/2005 glede metode za odkrivanje paralitičnega toksina školjk (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - rok: 20. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, IV, VI, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - rok: 29. november 2017)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa Komisije 2010/670/EU v zvezi z razporeditvijo neizplačanih prihodkov iz prvega kroga razpisov za oddajo predlogov (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe (EU) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij CO2 in porabe goriva pri težkih vozilih ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - rok: 30. november 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24, Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600, glinasto oglje, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodikov peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat in Urtica spp. v ali na nekaterih proizvodih (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - rok: 15. september 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi 4,5-epoksidec-2(trans)-enal s seznama Unije (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - rok: 18. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - rok: 11. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktive Komisije o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - rok: 11. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - rok: 19. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali glede seznama referenčnih laboratorijev Unije (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - rok: 15. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Odločbe 2009/607/ES v zvezi z obdobjem veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje trdim oblogam (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov