Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll av fiskeriprodukter som fångats av fartyg som för en medlemsstats flagg och som förts in i unionen efter att ha transporterats i tredjeländer och om införande av en förlaga till hälsointyg för dessa produkter (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - tidsfrist: 25 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för bly, kvicksilver, melamin och dekokinat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - tidsfrist: 22 november 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ett program för övervakning av chronic wasting disease hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige och om upphävande av kommissionens beslut 2007/182/EG (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller upptagning av tagghudingar utanför klassificerade produktionsområden (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - tidsfrist: 20 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel vad gäller tagghudingar som tagits upp utanför klassificerade produktionsområden (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - tidsfrist: 20 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller metoden för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller temperaturförhållanden under transport av kött (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - tidsfrist: 20 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, IV, VI, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - tidsfrist: 29 november 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om ändring av kommissionens beslut 2010/670/EU vad gäller användningen av icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - tidsfrist: 30 november 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, träkolslera, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, väteperoxid, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat och Urtica spp. i eller på vissa produkter (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - tidsfrist: 15 september 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella redovisningsstandarden (IAS) 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet 4,5-epoxidec-2(trans)-enal från unionsförteckningen (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - tidsfrist: 18 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - tidsfrist: 19 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, vad gäller förteckningen över unionens referenslaboratorier (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om upprättande av Prodcom-förteckningen över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2009/607/EG vad gäller giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket för hårda beläggningar (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy