Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и формата на зоотехническите сертификати, които се издават за чистопородни разплодни еднокопитни животни и се включват в уникален доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 11 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за добавяне на приложение към Регламент (EС) 2016/1076 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EС) 2016/1076 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на някои езикови версии на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2250 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията относно условията за класифициране без изпитване на продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и на дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, по отношение на реакцията им на огън (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегирана Директива (ЕС) на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и технически прогрес, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейни системи (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 611/2014 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на някои покрити облигации от капиталовите изисквания (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на пакетните поръчки (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 по отношение на естеството и вида на информацията, за която се представят уведомления във връзка с лицензиите в сектора на ориза (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 522/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 с уточняване на определението за систематични участници за целите на Директива 2014/65/ЕС (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оповестяването на обременени с тежести и свободни от тежести активи (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за замяна на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеI към Регламент(ЕО) № 1217/2009 на Съвета за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (EС) 2017/1165 по отношение на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на праскови и нектарини в Гърция, Испания и Италия (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава по искане на водещите комисии:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 юни 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 юли 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проекти на делегирани актове, за които срокът е променен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 11 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на пакетните поръчки (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 27 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран Регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация - Политика за поверителност