Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk

6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11. července 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje příloha nařízení (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokud jde o jejich reakci na oheň (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení (EU) č. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od / výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: REGI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění definice systematických internalizátorů pro účely směrnice 2014/65/EU (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 28. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

-nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4 září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. září 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla lhůta pro vyslovení námitek prodloužena na žádost příslušných výborů:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. června 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. července 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla lhůta prodloužena z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 11. července 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 27. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí