Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg

6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår indhold og format af zootekniske certifikater, der udstedes for racerene avlsdyr af hestearterne, og som er indeholdt i et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en udtømmende liste over de oplysninger, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. juli 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om tilføjelse af et bilag til forordning (EU) 2016/1076 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til forordning (EU) 2016/1076 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2016/2250 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om betingelserne for klassificering uden prøvning af varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351, og varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374, med hensyn til reaktion ved brand (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium i farvekonverterende lysemitterende dioder (LED) til brug i displaysystemer (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. forordning (EU) nr. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. september 2017

henvist til kor. udv. ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 611/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om programmer til støtte for sektoren for olivenolie- og spiseoliven (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelsen vedrørende egenkapitalkrav for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår pakkeordrer (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1237 for så vidt angår arten og typen af de oplysninger, der skal meddeles for licenser i rissektoren (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 522/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår de nærmere bestemmelser om principperne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner inden for området bæredygtig byudvikling, der skal støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. august 2017

henvist til kor. udv. REGI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation af definitionen af systematiske internalisatorer, jf. direktiv 2014/65/EU (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. august 2017

henvist til kor. udv. EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om erstatning af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. september 2017

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. september 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Bilag til Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1165 om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af ferskner og nektariner i Grækenland, Spanien og Italien (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. september 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede afgørelse om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. september 2017

henvist til kor. udv. IMCO

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget på anmodning fra de kompetente udvalg:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juni 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. juli 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv. PECH

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget fra 1 til 3 måneder på anmodning fra det kompetente udvalg:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en udtømmende liste over de oplysninger, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. juli 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår pakkeordrer (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Indsigelsesfrist: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forbindelse med betalingsinstitutters udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Indsigelsesfrist: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. juni 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Indsigelsesfrist: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. juni 2017

henvist til kor. udv. ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik