Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg

6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1012 seoses tõupuhaste aretushobuslaste põlvnemistunnistuse sisu ja vormiga hobuslase ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/39/EÜ ja 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse selliste teabeelementide täielik loetelu, mille potentsiaalne omandaja peab esitama investeerimisühingus olulise osaluse kavandatavat omandamist käsitlevas teates (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 11. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega lisatakse lisa nõukogu määrusele (EL) 2016/1076, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodetele kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 2016/1076 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg, 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14 juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2016/2250 (millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes) teatavaid keeleversioone (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 606/2009 seoses teatavate veinivalmistustavadega (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus harmoneeritud standardiga EN 16351 hõlmatud ristlamineeritud puittoodete ja harmoneeritud standardiga EN 14374 hõlmatud lamineeritud vineertoodete tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni Delegeeritud Direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga kuvamissüsteemides kasutatavates värvust muutvates valgusdioodides leiduva kaadmiumi osas (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega sätestatakse vastavalt määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 611/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses omavahendite nõudeid käsitleva erandiga teatavate pandikirjade puhul (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses pakettkorraldustega (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1237 riisisektori litsentside kohta esitatava teabe laadi ja liigi osas (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 522/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku jahaldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/565 seoses kliendi korralduste süsteemse täitja määratluse täpsustamisega direktiivi 2014/65/EL kohaldamisel (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses komisjoni poolt liikmesriikide kulude hüvitamiseks kasutatavate ühikuhindade standardiseeritud astmike ja ühekordselt makstavate summade määratlusega (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29 augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad andmete avalikustamist koormatud ja koormamata varade kohta (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) VII lisa (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk, I lisa (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 2017/1165 seoses ajutiste erakorraliste toetusmeetmetega virsiku- ja nektariinitootjate jaoks Kreekas, Hispaanias ja Itaalias (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8 septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ Vlisa seoses kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja koolituskursuste nimetustega (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille suhtes vastuväite esitamise tähtaega on vastutavate komisjonide taotlusel pikendatud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. juunist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12 juunist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 5. juulist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille tähtaega on vastutava komisjoni taotlusel pikendatud 1 kuust 3 kuuni:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/39/EÜ ja 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse selliste teabeelementide täielik loetelu, mille potentsiaalne omandaja peab esitama investeerimisühingus olulise osaluse kavandatavat omandamist käsitlevas teates (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses pakettkorraldustega (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, et reguleerida pädevate asutuste koostööd ja teabevahetust seoses makseasutuste asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012) (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika