Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en vorm van zoötechnische certificaten die worden afgegeven voor raszuivere fokpaarden en -ezels, vervat in een uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende een uitputtende lijst van informatie die kandidaat-verwervers in de kennisgeving van een voorgenomen verwerving van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming moeten opnemen (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 11 juli 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot toevoeging van een bijlage aan Verordening (EU) 2016/1076 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2017

verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EU) 2016/1076 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2017

verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2250 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2017

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat bepaalde oenologische procedés betreft (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van kruiselings gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN16351, en gelamelleerde fineerhoutproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN14374, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in lichtdioden (leds) met kleuromzetting voor gebruik in beeldweergavesystemen (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het identificeren van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: ENVI, IMCO (art54) (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 611/2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de programma's ter ondersteuning van de sector olijfolie en tafelolijven (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de ontheffing van eigenvermogensvereisten voor bepaalde gedekte obligaties (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat pakketorders betreft (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 wat betreft de aard en de soort van voor certificaten in de rijstsector te verstrekken informatie (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2017

verwezen naar ten principale: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 wat betreft de specificatie van de definitie van beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voor de toepassing van Richtlijn 2014/65/EU (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 augustus 2017

verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie ter vervanging van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1165 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van perziken en nectarines in Griekenland, Spanje en Italië (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerd Besluit van de Commissie tot wijziging van bijlageV bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot beroepstitels en benamingen van opleidingen (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 september 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd op verzoek van de bevoegde commissies:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verdeling van de middelen onder direct beheer over de doelstellingen van het geïntegreerd maritiem beleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juni 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 juli 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: PECH

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende een uitputtende lijst van informatie die kandidaat-verwervers in de kennisgeving van een voorgenomen verwerving van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming moeten opnemen (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 juli 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat pakketorders betreft (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen bevoegde autoriteiten met betrekking tot de uitoefening van het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid