Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg

6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczanych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) dodające załącznik do rozporządzenia (UE) 2016/1076 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) 2016/1076 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2250 ustanawiającego plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji naogień (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu technicznego, załącznikIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla kadmu wdiodach elektroluminescencyjnych (LED) dokonujących konwersji długości fali światła w systemach wyświetlania (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie zrozporządzeniem (UE) nr 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 575/2013 wodniesieniu do odstępstwa dotyczącego wymogów wzakresie funduszy własnych ztytułu niektórych obligacji zabezpieczonych (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 600/2014 wsprawie rynków instrumentów finansowych wodniesieniu do zleceń pakietowych (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 w odniesieniu do charakteru i rodzaju informacji, które mają być przekazywane w przypadku pozwoleń w sektorze ryżu (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 522/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 wodniesieniu do doprecyzowania definicji podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do celów dyrektywy 2014/65/UE (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1304/2013 wsprawie Europejskiego Funduszu Społecznego wodniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych ikwot ryczałtowych stosowanych wcelu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji zastępująca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2012/34/UE wsprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych odochodach idziałalności gospodarczej gospodarstw rolnych wUnii Europejskiej (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1165 wodniesieniu do tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów brzoskwiń inektaryn wGrecji, Hiszpanii i we Włoszech (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których termin zgłoszenia sprzeciwu został przedłużony na wniosek właściwych komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 czerwca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2374 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach południowo-zachodnich (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 lipca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których na wniosek właściwej komisji przedłużono termin z 1 miesiąca do 3 miesięcy:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do zleceń pakietowych (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (C(2017)04408 – 2017/2759(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności